Gemeentearchief, inzage

 • Wat is het?

  De archieven van de gemeente Zundert bevinden zich zowel bij de gemeente zelf als bij het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB). Te bewaren archiefbescheiden jonger dan 20 jaar bevinden zich bij de gemeente zelf. Na 20 jaar wordt het beheer van de blijvend te bewaren archiefbescheiden overgebracht naar het RAWB. De archieven worden dan openbaar.

  Archiefwet 1995

   

  Voor genealogisch of stamboomonderzoek, audiovisueel en beeldmateriaal kunt u zich direct wenden tot het RAWB dat deze bronnen ook via zijn website toegankelijk heeft gemaakt.
  Totdat archiefbescheiden openbaar worden heeft u geen recht op inzage, wel recht op informatie.
  Informatieverzoeken met een beroep op de WOB dienen schriftelijk (niet per e-mail) en ondertekend ingediend te worden.
   

 • Contactpersonen

  Gemeente Zundert
  tel: 076 599 56 00

 • Formulieren

  Voor het aanvragen van informatie uit het gemeentearchief zijn geen formulieren beschikbaar.

 • Kosten

  Omdat de legeskosten jaarlijks worden vastgesteld wordt hier gemakshalve verwezen naar de tarieventabel bij de Legesverordening (zie openbare documenten). De tarievenlijst van het RAWB is raadpleegbaar op de website www.regionaalarchiefwestbrabant.nl

 • Wat moet ik doen?

  U kunt uw informatieverzoek direct richten aan de betreffende vakafdeling/ambtenaar. De Algemene Wet Bestuursrecht regelt dat binnen 8 weken uw aanvraag afgehandeld moet zijn. De Wet Openbaarheid van Bestuur regelt het recht op informatie (dit is niet hetzelfde als inzage) uit gemeentelijke archiefbescheiden. Een verzoek om informatie met een beroep op de WOB kan mondeling of schriftelijk ingediend worden. Een WOB-verzoek kan niet per e-mail ingediend worden; een schriftelijk verzoek dient voorzien te zijn van een handtekening. De gemeente beslist binnen 4 weken op het verzoek met een verdagingsmogelijkheid van nog eens 4 weken. Bij het niet tijdig beslissen op uw aanvraag kunt u de gemeente in gebreke stellen. Tegen een afwijzing van het WOB-verzoek staan bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.
   

  Voor informatie uit archiefbescheiden waarvan het beheer is overgedragen aan het RAWB en die in principe openbaar zijn, kan men zich wenden tot het RAWB. Verzoeken om inlichtingen worden binnen 10 dagen beantwoord. Op de website www.regionaalarchiefwestbrabant.nl kan hierover meer informatie gevonden worden.
   

 • Openbare documenten

 • Aanvullende informatie

  Een volledige en nauwkeurige omschrijving van de informatievraag vergemakkelijkt het speurwerk.
  De gemeente Zundert kan slechts informatie verstrekken uit de eigen archieven.
  Het direct benaderen van het juiste bevoegd gezag (gemeente of RAWB) voorkomt dat u doorverwezen moet worden.
  Aan het beantwoorden van een verzoek om informatie kunnen kosten verbonden zijn.
   

 • Verwijzingen

  Regionaal Archief West-Brabant RAWB
  Beukenlaan 1d
  4731 CD Oudenbosch
  E-mail: info@regionaalarchiefwestbrabant.nl
  Website: www.regionaalarchiefwestbrabant.nl
  Telefoon: 0165 331 283
  Telefax: 0165 310 680

   

  Gemeente Zundert
  Postbus 10.001
  4880 GA Zundert
  E-mail: gemeente@zundert.nl
  Website: www.zundert.nl
  Telefoon: 076 599 56 00
   

 • Hoe werkt het?

  Het staat eenieder vrij om informatie op te vragen uit het gemeentearchief. Daaraan zijn geen nadrukkelijke voorwaarden verbonden.
  Ten aanzien van bij het RAWB berustende bestanden kunnen openbaarheidsbeperkende bepalingen zijn opgenomen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van mensen.
   

 • Zie ook

Digitale Balie