33 miljoen voor ontwikkeling Brabantse platteland

Dit item is verlopen op 28-02-2017.

Gedeputeerde Staten hebben besloten een bedrag van ruim 33 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). Brabantse agrariërs, maar ook waterschappen en andere partijen, kunnen begin volgend jaar opnieuw een beroep doen op subsidie.

De openstellingen volgen op eerdere POP3-openstellingen in 2015 en 2016. In 2017 kunnen tijdens verschillende aanvraagperioden binnen 5 maatregelen (doelstellingen) projecten worden ingediend. Daarvan zijn 3 maatregelen gericht op innovatie en transitie van de landbouw en agrofood. De overige 2 zijn gericht op herstel- en inrichtingsmaatregelen voor water, natuur en biodiversiteit.

Aanvragen en meer informatie

In 2017 kunt u tijdens verschillende aanvraagperioden POP3-subsidie digitaal aanvragen via de website van Stimulus Programmamanagement, het uitvoeringsorgaan voor Europese Subsidies van de provincie Noord-Brabant. Op deze website vindt u ook meer informatie over het POP3-programma, zoals onder andere contactpersonen die u kunnen adviseren, een handboek voor aanvragers en antwoorden op veel gestelde vragen.

Voorlichtingsmiddag POP3-Natuur

Voor geïnteresseerden die meer willen weten over de subsidiemogelijkheden van POP3-Natuur organiseren de provincie Noord-Brabant en Stimulus Programmamanagement 2 voorlichtingsmiddagen op 12 en 19 januari 2017. Verwacht tijdstip van 13:00 tot 16:00 uur. Het programma en de locatie zijn binnenkort ook op de website van Stimulus te vinden.

Maatschappelijk belang

Met het POP3 programma geeft de provincie Noord-Brabant een stimulans aan de uitvoering van haar beleid op het gebied van milieu, water, natuur en agrofood. Projectfinanciering uit eigen middelen en middelen van de waterschappen, kan met de Europese POP3-financiering namelijk worden verdubbeld. Innovatie en verduurzaming van de landbouw, agrofoodsector en het platteland staan centraal, naast versterking van natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit.

Overzicht

►Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten

  • 1,4 miljoen 

►Fysieke investeringen in innovatie en modernisering op het landbouwbedrijf

  • 4,4 miljoen

►Samenwerking voor innovaties, in het kader van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP)

  • 4,34 miljoen

►Investeringen ter verbetering van biodiversiteit, natuur, landschap en in hydrologische maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  • 6 mln euro voor herstel- en inrichtingsmaat-regelen natuur en biodiversiteit
  • 8,92 mln voor het onderdeel hydrologische maatregelen PAS
 ►Investeringen gericht op (her)inrichting of transformatie van het watersysteem
  • 7,95 miljoen

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie