Zundertse Woonvisie 2.0 vastgesteld 

Op 11 juli heeft de gemeenteraad de Woonvisie Zundert 2.0 vastgesteld. Deze nieuwe woonvisie volgt relatief kort  op de Woonvisie Zundert 1.0  van maart 2016. De Woonvisie 2.0 moet dan ook worden gezien als een actualisering.  

Geen grote wijzigingen, wel een aanscherping

De strategieën uit de Woonvisie Zundert 1.0 blijken in de praktijk succesvol te zijn en vormen nog steeds de pijlers onder het woonbeleid. Beleidsmatig zijn er dan ook geen grote wijzigingen. Zo moet Zundert rekening blijven houden met een actuele woningbehoefte en de juiste woningen realiseren. Tegelijkertijd moet de gemeente waken voor een surplus aan woningbouwplannen, in verband met een afnemende woningbehoefte in de toekomst. In de Woonvisie 2.0 is nieuw woningbehoefteonderzoek meegenomen en is het woningbouwprogramma per kern geactualiseerd. 

Actuele woonvisie afgestemd op Zundertse praktijk

“Op basis van het recente woningbehoefteonderzoek en in overleg met Thuisvester en de Huurdervereniging Zundert is de Woonvisie Zundert 1.0 aangevuld met de ervaringen uit 2016. Hierdoor is een actuele woonvisie ontstaan die afgestemd is op de Zundertse praktijk: de Woonvisie Zundert 2.0. Samen vormen de twee documenten dé visie op wonen in de gemeente Zundert”, aldus Johan de Beer, wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen. 

Gemeentelijke regie 

De gemeente heeft haar rol als programmamanager en woningbouwregisseur scherper weggezet. Er zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Thuisvester en de Huurdersvereniging. Onderdeel van deze afspraken is onder andere de realisatie van 50 extra sociale huurwoningen. Tevens is contact gelegd met zorgpartijen en het gehandicaptenplatvorm, waardoor vroegtijdige participatie in woonprojecten is gewaarborgd. 

Woonvisie 2.0
 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie