Structuurvisies

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 moet elke gemeente voor haar grondgebied één of meer structuurvisies opstellen. De structuurvisie is daarmee een wettelijk geregelde planvorm.

Gemeenten maken (deel-)structuurvisies om hiermee uitspraken te doen over de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling voor haar grondgebied of een gedeelte hiervan voor de komende 10 jaar. Op deze manier geeft een structuurvisie richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied waardoor voor een ieder in algemene zin duidelijk is of bepaalde initiatieven daarbinnen passen. Voor het gemeentelijke bestuur is de structuurvisie een belangrijk kader voor de afweging van concrete ruimtelijke beslissingen en voor de inzet daartoe van bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten, zoals het vaststellen van bestemmingsplannen, het nemen van projectbesluiten, het beschikbaar stellen van financiële middelen en het sluiten van bestuursovereenkomsten. Echter de structuurvisie voor het ruimtelijk beleid is facultatief.

Aangezien er in de dorpskernen veel ontwikkelingen gaande zijn, waaronder de vergrijzing , wegtrekkende bedrijven en de behoefte aan nieuwe voorzieningen wordt in de structuurvisie o.a. gekeken naar de aspecten wonen, werken, zorg, voorzieningen, recreatie, verkeer, groen en de ruimtelijke vertaling.

De gemeente Zundert heeft ervoor gekozen om per kern en het buitengebied afzonderlijke structuurvisies op- en vast te stellen. 

Alle zes de deelstructuurvisies zijn vastgesteld en dat betekent dat het gehele grondgebied van de gemeente Zundert in een structuurvisie is vastgelegd. 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie