Wat kunt u doen?

Wat kunt u doen?

Inwoners van de gemeente Zundert kunnen op een goede manier omgaan met grond, hemel- en afvalwater:

Riolering

Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering binnen uw eigen perceel. Als bewoner kunt u helpen verstoppingen in het riool te voorkomen.
Kijk hier wat er wel en niet door het riool gespoeld mag worden. 
De gemeente onderhoud de riolering, gemalen en persleidingen. Daar waar de gemeente riolering vervangt wordt een gemengd of gescheiden stelsel terug gelegd. 

Grondwater

De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast. U kunt hierbij denken aan waterdichte kelders of een drainageleiding. Dit wordt officieel de grondwaterzorgplicht genoemd.

Watergangen

In sommige gevallen (met name buiten de bebouwde kom) is de eigenaar van een aan water grenzend perceel onderhoudsplichtig voor zowel het schonen (weghalen riet en andere planten) als het baggeren (weghalen van het bodemslib) van de watergang.
Leven met schoon water en droge voeten kunnen we enkel als iedereen daaraan meewerkt. Daarom mag niemand activiteiten ondernemen die invloed hebben op de waterkwaliteit of die de doorstroom van water hinderen, zonder daarvoor toestemming (vergunning) te hebben van het waterschap.


 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie