Wie doet wat?

Wie doet wat?
Hier kunt u meer lezen over de taken en verantwoordelijkheden rondom water. De items bevatten naast uitgebreide informatie ook links naar de websites van bijvoorbeeld de Rijksoverheid en het drinkwaterbedrijf. 

De verschillende partijen in de waterketen hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen, provincie en drinkwaterbedrijven werken samen met de gemeente aan schoon, veilig en voldoende water.

Rijk

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogenaamde 'rijkswateren' (grote rivieren en de meeste kanalen). Dit beheer is ondergebracht bij Rijkswaterstaat

 Logo Rijkswaterstaat

Provincie

De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de vergunningverlening van grote grondwateronttrekkeningen en voor ontheffingen en vergunningen voor infiltratie van water in de grondwaterbeschermingsgebieden. Meer informatie van de provincie over het thema water en het waterbeleid vindt u op de website van de provincie. De provincie Noord-Brabant houdt toezicht op de kwaliteit van het zwemwater van de officiële zwemplaatsen tijdens het zwemseizoen.

Logo Provincie Noord-Brabant

Waterschap

De gemeente ligt in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta. Het waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de dijken. Ook zorgt zij voor het zuiveren van het afvalwater en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Tot slot regelt het de vergunningen voor de kleinere grondwateronttrekkingen. Meer informatie over de taken van het waterschap en over waterschapsprojecten bij u in de buurt vindt u op de website van het waterschap.

Logo Waterschap Brabantse delta

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Vanaf dit aansluitpunt neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regenwater) en grondwater. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor de burger bij grondwaterproblemen. De verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van afval-, hemel- en grondwater staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP 2016-2020). De werkzaamheden die de gemeente uitvoert worden betaald uit de rioolheffing(en).

Logo gemeente Zundert  

infoanimatie over het vGRP 2016-2020
 

Samenwerking in de afvalwaterketen

Voorjaar 2011 is er op rijksniveau een bestuursbesluit genomen om samenwerking in de afvalwaterketen verder uit te werken. Dit heeft april 2011 geleid tot een Bestuursakkoord Water tussen de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gemeenten en waterschappen zijn hierop aan de slag gegaan, waarbij in Midden en West- Brabant het samenwerkingsverband SWWB is ontstaan (Samen Werken aan Water in midden en west Brabant). In dit samenwerkingsverband wordt door een groep van 27 gemeenten en 3 waterschappen gezamenlijk gewerkt aan water en riolering. De regio is opgedeeld in 4 eenheden. De gemeente Zundert bevindt zich in werkeenheid `De Baronie` welke naast Zundert bestaat uit de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en waterschap Brabantse Delta.

Logo SWWB


Binnen `De Baronie´ zijn projecten uitgewerkt tot op het niveau van uit te voeren stappen, benodigde middelen en planning. De onderwerpen zijn in onderling overleg tussen de deelnemende gemeenten en waterschap Brabantse Delta bepaald en moeten naast een regionale kostenbesparing ook de kwetsbaarheid verminderen en de kwaliteit verbeteren. Meer informatie over deze regionale en landelijke watersamenwerking is te vinden op www.samenwerkenaanwater.nl.  

Infoanimatie over de SWWB     https://vimeo.com/113782295
Infoanimatie over De Baronie   https://vimeo.com/113782296

Drinkwaterbedrijf

Drinkwater is gezuiverd grondwater of gezuiverd water uit de grote rivieren. Dit water waar wij van drinken, en dat wij gebruiken om mee te koken en in te baden wordt in Noord-Brabant geleverd door drinkwaterbedrijf Brabant Water. Zij wint, zuivert, transporteert en levert drink- en industriewater van hoge kwaliteit vanuit 33 waterproductiebedrijven aan ruim 2,4 miljoen inwoners en bedrijven.
Logo Brabant Water

www.brabantwater.nl 

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie