Windenergie A16

De fossiele brandstoffen raken op. Daarom wil Brabant in 2020 14% van het energiegebruik duurzaam opwekken. Om dat te bereiken hebben de provincie, gemeenten en rijk afspraken gemaakt over windenergie. De gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben gezamenlijk aangegeven dat het gebied aan weerszijden van de A16 geschikt is voor 100 megawatt aan windenergie. Voor eind 2020 wordt op dit traject een aantal windmolens gebouwd. De procedures om te gaan bouwen beginnen nu. Op deze pagina vindt u informatie over het proces dat de komende tijd wordt doorlopen en waarbij we u als inwoner graag willen betrekken. 

De gemeenten hebben de provincie gevraagd om de regie te nemen in dit traject, zodat omwonenden en belanghebbenden één aanspreekpunt hebben. Dit bevordert bovendien de eenduidigheid en kwaliteit van de planprocedure. De provincie betrekt inwoners van de betrokken gemeenten en andere belanghebbenden bij de planprocedure. Dit gebeurt in goed overleg met de gemeenten.

Windenergie A16 Hazeldonk

Onderzoek milieu-effecten

De eerste procedure is het maken van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau, een NRD. De provincie maakt deze notitie. Hierin staat aangegeven wat er precies onderzocht gaat worden in de vervolgprocedures. Te denken valt aan onderwerpen als geluid, slagschaduw, landschap en de invloed die de komst van windmolens heeft op bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. De inhoudelijke behandeling van deze onderwerpen vindt in de vervolgprocedures plaats. 

Milieu-effect rapport en Inpassingsplan

Na de NRD wordt een Milieu-effect rapport (MER) gemaakt. In dit rapport worden alle milieu-effecten inhoudelijk onderzocht. Ook wordt gekeken naar de beste locaties voor windmolens langs de A16. Een traject van ruim 30 km van Moerdijk tot Hazeldonk.
Na de MER volgt het inpassingsplan. In dit plan staat precies aangegeven op welke plaatsen de windmolens uiteindelijk zullen komen. Daarna worden de vergunningen afgegeven om echt te gaan bouwen. Eind 2020 moeten de molens energie leveren. 

Sociale participatie

Zowel de gemeenten als de provincie zijn het er over eens dat de bewoners van de betrokken gemeenten naast de lasten ook zoveel mogelijk moeten profiteren van de opbrengsten van de windenergie. We noemen dat sociale participatie of sociale levende wind. 
De procedures voor deze sociale participatie starten binnenkort.

Meedenken

Tot de zomer verzamelt de provincie zoveel mogelijk informatie. Deze maand starten de gesprekken met belangenorganisaties uit de verschillende gemeenten tijdens de 1ste en 2de energieweek. Op basis daarvan maakt de provincie de NRD. 
Om zoveel mogelijk informatie te krijgen is het belangrijk dat u ook met ons mee denkt. Dit kan via bijeenkomsten, werksessies, een persoonlijk gesprek of digitaal via social media. De provincie heeft hiervoor een website ingericht: www.brabant.nl/windenergieA16
Op deze pagina informeren wij u over de ontwikkelingen in onze eigen gemeente. 
 

 • Nieuwsbrieven Windenergie A16

  (01-05-2017) Lees verder
 • Flyer publieksinformatie windmolens langs A16

  (03-04-2017) Lees verder
 • Informatieavonden Windenergie 6,7 en 8 september

  (06-09-2016) Lees verder
 • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie A16

  (26-07-2016) Lees verder
Archief

Logo Buurtpreventie     Naambord Molenstraat

Logo West-Brabants Archief

                Logo rekenkamercommissie