Inhoud

Overtreding

De veroorzaakte verontreiniging is een overtreding van gebods- en verbodsbepalingen zoals artikel 1.1a van de Wet milieubeheer en de artikelen 6-11 en 13 van de Wet bodembescherming. De overtreder(s) is (zijn) tot op heden niet bekend.

Maatregelen

Wij gaan bestuursdwang toepassen bestaande uit het saneren van de als gevolg van de dumping van drugsafval ontstane verontreiniging.

Bekendmaking

Omdat in dit geval de overtreder(s) onbekend is (zijn), kunnen wij de beslissing tot het toepassen van bestuursdwang niet aan de overtreder(s) bekendmaken. Met toepassing van artikel 5:31, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken wij het toepassen van bestuursdwang door middel van deze publicatie bekend.

Kostenverhaal

Gewezen wordt op artikel 5:25 van de Awb, dat bepaalt dat de overtreder de kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang is verschuldigd, tenzij de kosten redelijkerwijze niet voor zijn rekening behoren te komen. De door ons gemaakte kosten zullen in beginsel altijd verhaald worden. In dit geval zijn er geen bijzondere omstandigheden om van het kostenverhaal af te zien.

Inzien stukken

Tot zes weken na de datum van publicatie kunnen de stukken tijdens kantooruren worden ingezien in het Raadhuis van de gemeente Zundert aan de Markt 1 te Zundert. Maak wel tevoren een afspraak als u de stukken wil komen in zien.

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert..

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Zundert , te bereiken via telefoonnummer 076-599 56 00.

Ingeklapt