Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
donderdag 21 februari 2019Regeling jubel en treur gemeente Zundert 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

Gelet op hoofdstuk 3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst;

 

gezien de bereikte overeenstemming met de ondernemingsraad;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de

 

Regeling jubel en treur gemeente Zundert 2019

 

 

 

Artikel 1. Reikwijdte van de regeling

Deze regeling geldt voor alle medewerkers met een ambtelijk dienstverband bij de Gemeente Zundert.

Artikel 2. Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, lid 1, onder sub a, van de CAR/UWO;

Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders dan wel de door het college daartoe aangewezen functionarissen.

 

Artikel 3. Viering afscheid/pensionering

Aan de medewerker wordt de mogelijkheid geboden om afscheid/pensionering te vieren.

Uitgangspunt voor de viering is:

 • 1.

  Afscheid/Pensionering binnen 10 jaar na datum indiensttreding: de betrokkene krijgt een collegiale bijeenkomst aangeboden van maximaal 1,5 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis of in een ander gebouw dat toebehoort aan de gemeente Zundert en is voor alle collega’s toegankelijk. De collegiale bijeenkomst wordt verzorgd door de gemeente Zundert en voorzien van een ‘hapje en een drankje’. Als betrokkene geen collegiale bijeenkomst wenst, kan hij ervoor kiezen om een lunch of een diner te organiseren voor maximaal 15 collega’s met een gemeentelijke bijdrage van 15 euro p.p. in geval van een lunch en 30 euro p.p. in geval van een diner. Wanneer gekozen wordt voor een lunch of een diner dient deze plaats te vinden bij een in de gemeente Zundert gevestigde ondernemer.

 • 2.

  Afscheid/Pensionering na 10 jaar datum indiensttreding: de betrokkene krijgt een receptie aangeboden van maximaal 3 uur. Deze receptie mag plaats vinden in het gemeentehuis of in een ander gebouw dat toebehoort aan de gemeente Zundert, maar mag ook georganiseerd worden bij een in de gemeente Zundert gevestigde horeca ondernemer. De receptie zal worden voorzien van een ‘hapje en een drankje’. Naast directe collega’s en directe werkrelaties wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld om eventuele partner, kinderen en achterkleinkinderen uit te nodigen, dan wel andere directe naasten, oud-collega’s of relaties met - in dat geval - een maximum van 15 personen. Als betrokkene geen receptie wenst, kan hij ervoor kiezen om een lunch of een diner te organiseren voor maximaal 15 collega’s met een gemeentelijke bijdrage van 15 euro p.p. in geval van een lunch en 40 euro p.p. in geval van een diner. Wanneer gekozen wordt voor een lunch of een diner dient deze plaats te vinden bij een in de gemeente Zundert gevestigde ondernemer.

Artikel 4. Jubileumgratificatie in verband met overheidsdienst

 • 1.

  De medewerker die een overheidsdienst van 25, 40 of 50 jaar bereikt, ontvangt een gratificatie zoals bepaald in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO.

 • 2.

  Overgangsrecht ambtsjubileumgratificatie: de medewerker die op 31 december 2015 in dienst was van de gemeente Zundert en uiterlijk 31 december 2020 recht heeft op een ambtsjubileumgratificatie, ontvangt een gratificatie op basis van onderstaande regels (a t/m e) in plaats van de genoemde gratificatie in lid 1:

  • a.

   De medewerker die een overheidsdienst van 12,5 jaar bereikt, ontvangt een gratificatie overeenkomstig de helft van de bruto maandbezoldiging en vakantietoelage waarop hij in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft.

  • b.

   De medewerker die een overheidsdienst van 25, 40 of 50 jaar bereikt, ontvangt een gratificatie overeenkomstig de bruto maandbezoldiging en vakantietoelage waarop hij in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft.

  • c.

   Voor de berekening van de gratificatie wordt voor de toelage onregelmatige dienst aangehouden het gemiddelde bedrag per maand berekend over de drie maanden voorafgaande aan de jubileumdatum.

  • d.

   Bij de berekening worden de maanden naar boven afgerond op hele maanden.

  • e.

   De bruto berekende gratificatie wordt netto uitgekeerd en naar boven afgrond op een veelvoud van € 5,-.

Artikel 5. Berekening jubileumgratificatie

 • 1.

  Voor de berekening van de tijd die de medewerker in overheidsdienst een betrekking heeft vervuld wordt niet als diensttijd aangemerkt de tijd welke op wachtgeld is doorgebracht, voor zover niet geldend als diensttijd wegens daarin verrichte werkzaamheden.

 • 2.

  Diensttijd gelijktijdig in meer dan één dienstbetrekking doorgebracht telt voor de berekening slechts eenmaal mee.

Artikel 6. Viering jubilea

Aan de medewerker wordt de mogelijkheid gegeven om het jubileum te vieren. Onderstaand wordt een overzicht gegeven met betrekking tot de mogelijkheden zoals die er zijn.

1. 25-jarig, 40-jarig of 50-jarig overheidsjubileum

• viering door middel van traktatie aan gehele personeel, welke verzorgd wordt door de gemeente Zundert.

2. 25-jarig, 40-jarig of 50-jarig gemeentejubileum

Betrokkene krijgt een receptie aangeboden van maximaal 3 uur. Deze receptie mag plaats vinden in het gemeentehuis of in een ander gebouw dat toebehoort aan de gemeente Zundert, maar mag ook georganiseerd worden bij een in de gemeente Zundert gevestigde horeca ondernemer. De receptie zal worden voorzien van een ‘hapje en een drankje’. Naast directe collega’s en directe werkrelaties wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld om eventuele partner, kinderen en achterkleinkinderen uit te nodigen, dan wel andere directe naasten, oud-collega’s of relaties met - in dat geval - een maximum van 15 personen. Als betrokkene geen receptie wenst, kan hij ervoor kiezen om een lunch of een diner te organiseren voor maximaal 15 collega’s (niet zijnde oud-collega’s) met een gemeentelijke bijdrage van 20 euro p.p. in geval van een lunch en 35 euro p.p. in geval van een diner. Voor de lunch of het diner worden geen naasten uitgenodigd. Wanneer gekozen wordt voor een lunch of een diner dient deze plaats te vinden bij een in de gemeente Zundert gevestigde ondernemer.

3. Koninklijke onderscheiding

• viering door middel van traktatie aan gehele personeel, welke verzorgd wordt door de gemeente Zundert;

• publicatie in regionale pers;

Artikel 7. Overlapping

Indien een overheidsjubileum binnen een tijdsbestek van 12 maanden samenvalt met ontslag wordt er eenmaal collegiale bijeenkomst/receptie aangeboden.

Artikel 8. Bloemen

HRM draagt zorg voor het (laten) overhandigen van een bloemetje ter waarde van € 15,- aan de betreffende medewerker in de volgende gevallen:

1. eerste werkdag;

2. 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar overheidsdienst;

3. 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar gemeentedienst;

4. huwelijk en 25 jaar huwelijk van de medewerker;

5. laatste werkdag bij eervol ontslag wegens pensionering/FPU/Arbeidsongeschiktheid;

6. laatste werkdag bij ontslag op eigen verzoek.

Artikel 9. Geboorte en adoptie van een kind

Naar aanleiding van de geboorte van een kind van de medewerker of bij het adopteren van een kind ontvangt de medewerker namens het gemeentebestuur een cadeau ter waarde van € 40,-. HRM draagt zorg voor het beschikbaar stellen van het cadeau.

Artikel 10. Ziekte van een medewerker

In geval van langdurige ziekte -van geval tot geval te beoordelen- of opname in het ziekenhuis kan de medewerker, binnen 5 werkdagen na ziekmelding, namens het gemeentebestuur een bloemetje, fruitmand of andere attentie ter waarde van € 15,- ontvangen. Dit kan om de twee maanden herhaald worden. HRM draagt zorg voor de attentie.

 

Artikel 11. Overlijden van een medewerker

In geval van overlijden van een medewerker ontvangt de echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van de medewerker een overlijdensuitkering conform artikel 8:16:2 UWO. Namens het college van Burgemeester en Wethouders wordt een rouwadvertentie geplaatst in BN/De Stem. Iedere medewerker van de Gemeente Zundert krijgt bij het overlijden van een collega de mogelijkheid om de begrafenis/crematie te bezoeken. De gemeente biedt een rouwtak of, indien de nabestaanden dit wensen, een ander geschikte blijk van medeleven aan ter waarde van € 50,-. De bijbehorende acties staan uitgewerkt in 'Protocol bij overlijden medewerker'.

Artikel 12. Afscheid stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden

Deze regeling is niet van toepassing op stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden. Naaste collega's zijn in dit geval zelf verantwoordelijk voor het organiseren van een afscheid en het (eventueel) geven van een attentie.

Artikel 13. Algemene bepalingen

 • 1.

  de werkgever kan van deze regeling te allen tijde afwijken als deze regeling in strijd is met fiscale regelgeving;

 • 2.

  de werkgever kan afwijken van de in deze regeling genoemde acties en attenties, indien de staat van dienst van de medewerker en/of de aan diens functie verbonden externe contacten daar aanleiding toe geven;

 • 3.

  om de vijf jaar zullen de genoemde bedragen in deze regeling geïndexeerd worden.

 

Artikel 14. Onvoorziene omstandigheden

In voorkomende gevallen waarin deze regeling niet voorziet, kunnen burgemeester en wethouders nadere regels stellen.

 

Artikel 15. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling jubel en treur gemeente Zundert 2019".

 • 2.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1-1-2019, onder gelijktijdige intrekking van de huidige "Regeling jubel en treur 2016".

 

Aldus besloten in de vergadering van 29-01-2019

burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.W.A.M. Broos L.C. Poppe-de Looff