Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 13 juli 2016
Postcode en huisnummer:
4885KW 1

Ontwerpbestemmingsplan “Biezen te Achtmaal”

Logo Zundert

Planbeschrijving

Het plan omvat de ontwikkeling van 5 woningbouwkavels tussen de Biezen en de Aartsberg te Achtmaal. Aansluitend op de bestaande bebouwingsstructuur kunnen hier 3 vrijstaande en 2 twee-onder-een kap woningen worden gerealiseerd. Het planvoornemen past niet binnen het vigerende bestemmingsplan, een bestemmingsplanherziening is derhalve noodzakelijk.

Inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Biezen te Achtmaal” ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de hierbij behorende stukken vanaf 14 juli 2016 gedurende zes weken, tot en met 24 augustus 2016, tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.      

Informatieavond

Binnen voorgenoemde inzagetermijn, op 21 juli, vindt er in Grand Café de Toekomst te Achtmaal een informatieavond plaats. Vanaf 19.00 tot 20.30 uur kunt u vrijblijvend binnenlopen om het plan te bekijken en eventuele vragen te stellen. De informatieavond richt zich hoofdzakelijk op het stedenbouwkundigplan en de bestemmingsplanprocedure. Informatie omtrent de uitgifte van de kavels kan nog niet worden verstrekt.

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende de inzagetermijn, dus tot en met 24 augustus 2016, zijn of haar zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingebracht bij de afdeling Ruimte. U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (076) 599 5516.

Vervolgprocedure

Als de inzagetermijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan bij een vaststelling nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.