Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 13 juli 2016
Postcode en huisnummer:
4881BH 13

Vastgesteld bestemmingsplan "Klein Zundertseweg 1N" te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 5 juli 2016 het bestemmingsplan "Klein Zundertseweg 1N" ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan staat, naast de bestaande woning Klein Zundertseweg 1N (sinds 1 januari 2015 De Brug 25), de realisatie toe van maximaal 2 grondgebonden woningen tussen De Brug 25 en de Randweg te Zundert.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Terinzagelegging

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt samen met het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken met ingang van 14 juli 2016 gedurende zes weken, dus tot en met 31 augustus 2016, voor een ieder ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan. Het digitale bestemmingsplan is rechtstreeks in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.zundert.nl onder Inwoner Ruimtelijke procedures Bestemmingsplannen.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 31 augustus 2016, kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder

In het kader van het bestemmingsplan "Klein Zundertseweg 1N" hebben burgemeester en wethouders van Zundert conform de Wet geluidhinder op 24 mei 2016 een Besluit hogere waarde vastgesteld. Met dit besluit wordt een hogere waarde vastgesteld ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder vanwege verkeerslawaai inzake het project Klein Zundertseweg 1N te Zundert.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Het besluit is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet aangepast. Daarnaast zijn tegen de ontwerpbeschikking tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen ingediend.

Terinzagelegging

Het Besluit Hogere Waarde(n) met de bijbehorende stukken kunt u vanaf 14 juli 2016 tot en met 31 augustus 2016 tijdens de reguliere openingstijden inzien bij de afdeling Ruimte van de gemeente Zundert (Bredaseweg 2 te Zundert).

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 31 augustus 2016, kunnen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit kan, op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht, geen beroep instellen.

Het besluit hogere waarde treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.