Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 13 juli 2016
Postcode en huisnummer:
4891CE 11

Vastgesteld bestemmingsplan "Landgoed Weerijs"

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 5 juli 2016 het bestemmingsplan "Landgoed Weerijs" ongewijzigd heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Inhoud in het kort

Het plan omvat de realisatie van een nieuwe landgoed ten oosten van de kern Rijsbergen in de beekdalzone van de Aa of Weerijs. Het landgoed wordt ruim 15 hectare groot. Hiervan wordt het overgrote deel ingericht als natuur waardoor diverse wandelpaden lopen die openbaar toegankelijk zijn. Op het landgoed wordt een cluster van 3 landhuizen opgericht, haaks op en parallel aan de Hofdreven.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 14 juli 2016 voor een ieder gedurende een periode van zes weken (tot en met woensdag 24 augustus 2016) ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp-bestemmingsplan “Landgoed Weerijs” , op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.