Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 22 juni 2016
Postcode en huisnummer:
4881

Voorontwerpbestemmingsplan "Prinsenstraat" te Zundert

Logo Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt bekend dat met ingang van 23 juni 2016 voor de duur van zes weken bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert), ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan "Prinsenstraat" te Zundert. Het bestemmingsplan staat de realisatie toe van maximaal 82 grondgebonden woningen tussen de Prinsenstraat, Randweg en Veldstraat te Zundert. Daarnaast maakt ook één bestaande woning deel uit van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan "Buitengebied Zundert" staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken dient een bestemmingsplanprocedure ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden doorlopen, zodat het geldende bestemmingsplan ter plaatse wordt herzien.

Het voorontwerp en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan is digitaal te raadplegen via www.zundert.nl → Inwoner → Ruimtelijke procedures → Bestemmingsplannen en rechtstreeks via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inspraak

Gelet op de Inspraakverordening gemeente Zundert 2016 kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn (t/m 3 augustus 2016), een schriftelijke inspraakreactie op het voorontwerp naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10001, 4880 GA Zundert.

De gemeente Zundert houdt op 4 juli 2016 "Bij de Nonnen", Molenstraat 11 in Zundert, een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan "Prinsenstraat".

Op deze avond kunnen belangstellenden tussen 19.30 uur en 20.30 uur vrij binnen lopen voor informatie en is er gelegenheid om aan de medewerkers van de projectgroep vragen te stellen over het plan.