Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 8 juni 2016
Postcode en huisnummer:
4891NV 22

Ontwerpbestemmingsplan "Nieuwe Akker"

Logo Zundert

Planbeschrijving

Het plan omvat de realisatie van twaalf grondgebonden woningen aan de Nieuwe Akker te Rijsbergen in combinatie met de volledige ontmanteling van het bedrijf aan de Nieuwe Akker 22 en een duurzame landschappelijke inpassing.

Inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan "Nieuwe Akker" ter inzage wordt gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de hierbij behorende stukken vanaf 9 juni 2016 gedurende zes weken, tot en met 20 juli 2016, tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.      

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende de inzagetermijn zijn of haar zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingebracht bij de afdeling Ruimte. U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer (076) 596 98 33.

Vervolgprocedure

Als de inzagetermijn voorbij is, wordt aan de raad een voorstel gedaan tot het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. In het vervolg van de procedure komt het bestemmingsplan bij een vaststelling nogmaals ter inzage te liggen als (eventueel gewijzigd) vastgesteld bestemmingsplan. De mogelijkheid bestaat dan nog om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.