Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 25 mei 2016
Postcode en huisnummer:
4884JC 40a

Voornemen tot toepassen wijzigingsbevoegdheid artikel 3.6 lid 1a Wro, wijzigen van de bestemming "Agrarisch-Agrarisch bedrijf" met de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch-voormalig agrarisch bedrijf' naar de bestemming "Wonen".

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 3.6 lid 1a van de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) de bestemming te wijzigen van de bestemming "Agrarisch – Agrarisch bedrijf" met de aanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch-agrarisch bedrijf' naar de bestemming "Wonen".

Locatie

Grote Heistraat 40a te Wernhout.

Terinzagelegging

Het ontwerp-besluit en het ontwerp-wijzigingsplan liggen gedurende 6 weken na de dag van deze bekendmaking ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht bij de Afdeling Ruimte.