Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 18 mei 2016

Vastgesteld "Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert (tweede veegplan)"

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 12 april 2016 de "Tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert" (NL. IMRO.0879.THBPBuitengebied-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Inhoud in het kort

In deze herziening worden een tweetal onherroepelijke omgevingsvergunningen meegenomen. Ook worden twee bestemmingen naar aanleiding van de reactieve aanwijzing van de provincie nog hersteld (Witte Moeren 7 nst te Achtmaal en Oud Boomkenweg 1a te Rijsbergen). Verder worden er diverse ambtshalve wijzigingen doorgevoerd (o.a. het opnemen van een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid voor een plattelandswoning en verbetering van de planregels). Tot slot worden er nog zeven ontwikkelingen meegenomen (Oekelsebaan 47, Overasebaan 43 te Rijsbergen, Molenweg 7, Oude Heistraat 26-28, t.o. Mathildalaan 1, Achtmaalseweg 125a te Achtmaal en Wernhoutseweg 159 te Wernhout).

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 19 mei 2016 voor een ieder gedurende een periode van zes weken (tot en met woensdag 29 juni 2016) ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en/of via www.zundert.nl zoals hieronder vermeld.

Ber oep

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp van de tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert of tegen de gewijzigde vaststelling, op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

@ Voor meer informatie over het ontwerp van de tweede herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert wordt verwezen naar onze internetsite www.zundert.nl > thema's en proj ecten (rechts) > bestemmingsplan Buitengebied > 6. Veegplannen > veegplan 2

Zundert, 18 mei 2016