Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 18 mei 2016
Postcode en huisnummer:
4881BL 9

Vastgesteld bestemmingsplan "Akkermolenweg 9" te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 10 mei 2016 het bestemmin gsplan "Akkermolenweg 9" te Zundert ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan staat het naar voren bouwen van de woning Akkermolenweg 9 te Zundert toe, waarbij de huidige woning wordt gesloopt. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Terinzagelegging

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt samen met het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken met ingang van 19 mei 2016 gedurende zes weken, dus tot en met 29 juni 2016, voor een ieder ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan. Het digitale bestemmingsplan is rechtstreeks in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.zundert.nl onder Inwoner Ruimtelijke procedures Bestemmingsplannen.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken, dus tot en met 29 juni 2016, kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.