Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum:
woensdag 11 mei 2016
Postcode en huisnummer:
4882TD 30

Vastgesteld bestemmingsplan "Afronding 't Steeke en omgeving"

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 12 april 2016 het bestemmingsplan "Afronding 't Steeke en omgeving" (NL. IMRO.0879.BPtsteekeeo-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Inhoud in het kort

Het plan omvat de sanering van de aan de Luitertweg 30 gevestigde boomkwekerij, het herbestemmen van de hier aanwezige agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning en de toevoeging van een vijftal woningen op de boomkwekerijgronden grenzend aan 't Steeke. Tevens voorziet het plan in de realisatie van een als natuur ingerichte dorpsafronding met een openbaar toegankelijk wandelpad. Het geheel wordt landschappelijk ingepast, waardevolle groenelementen blijven behouden en waar mogelijk versterkt.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 12 mei 2016 voor een ieder gedurende een periode van zes weken (tot en met woensdag 22 juni 2016) ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerp-bestemmingsplan “Afronding 't Steeke en omgeving” of tegen de gewijzigde vaststelling, op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.