Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
maandag 5 december 2016
Postcode en huisnummer:
4838BM 2

Verkeersbesluit geslotenverklaring voor vrachtverkeer en voertuigen die niet harder rijden dan 25 km/h (landbouwvoertuigen), uitgezonderd bestemmingsverkeer en een geslotenverklaring voor voertuigen met een totaalmassa van >2,5 ton (ter hoogte van de brug) in de Montenslaan te Rijsbergen

Logo Zundert

Betreft:

Het plaatsen van verkeersborden ten behoeve van de geslotenverklaring voor vrachtverkeer en voertuigen die niet harder rijden dan 25 km/h (landbouwvoertuigen), uitgezonderd bestemmingsverkeer en een geslotenverklaring voor voertuigen met een totaalmassa van >2,5 ton (ter hoogte van de brug) in de Montenslaan te Rijsbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2016”, waarbij de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Ruimte en aangewezen medewerkers;

Overwegende dat:

 • -

  de Montenslaan in eigendom en beheer is van de gemeente Zundert en de gemeente Breda;

 • -

  de Montenslaan deels verhard en deels onverhard is en buiten de bebouwde kom van Rijsbergen is gelegen;

 • -

  aan de Montenslaan diverse bedrijven en woningen zijn gelegen en ook landbouwpercelen worden ontsloten door via de Montenslaan;

 • -

  de gemeente Zundert het afgelopen jaar meerdere meldingen heeft gehad over doorgaand (sluip)vrachtverkeer en overlast van tractoren in de Montenslaan;

 • -

  het voor doorgaand vrachtverkeer en tractoren niet noodzakelijk is om gebruik te maken van de Montenslaan omdat er een goede alternatieve route is;

 • -

  de maximale belasting van de brug over de Weerijs 2,6 ton is;

 • -

  er met bouwhekken een tijdelijke verkeerssluis (breedte beperking) ter hoogte van de brug over de Weerijs is gemaakt zodat alleen auto's en de ambulance over de brug kan rijden;

 • -

  de gemeente Zundert de tijdelijke situatie graag wil omzetten in een definitieve situatie en daarom een geslotenverklaring voor vrachtverkeer en voertuigen die niet harder rijden dan 25 km/h, uitgezonderd bestemmingsverkeer en een geslotenverklaring voor voertuigen met een totaalmassa van 2,5 ton (ter hoogte van de brug) wil instellen in de Montenslaan;

 • -

  ter ondersteuning van de geslotenverklaring aan beide zijden van de brug schrikhekken worden geplaatst met een doorgang van 2,30 meter;

 • -

  door het plaatsen van een onderbord met de tekst 'uitgezonderd bestemmingsverkeer' de woningen, bedrijven en landbouwpercelen in de Montenslaan bereikbaar blijven voor vrachtverkeer en voertuigen die niet harder rijden dan 25 km/h;

 • -

  het wenselijk is voor het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan verkeersborden te plaatsen en een verkeerssluis aan te leggen in de Montenslaan;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met verkeersfunctionaris de heer H. Tuerlings namens de korpschef van de eenheid Zeeland-West-Brabant;

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  de gemeente Breda een verkeersbesluit neemt voor het gedeelte van de Montenslaan dat op het grondgebied van de gemeente Breda ligt;

 • -

  er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

B E S L U I T E N :

 • 1.

  een geslotenverklaring voor vrachtverkeer en voertuigen die niet harder rijden dan 25 km/h, uitgezonderd bestemmingsverkeer in te stellen in de Montenslaan door middel van het plaatsen van de borden C07 en C08 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het onderbord met de tekst 'uitgezonderd bestemmingsverkeer';

 • 2.

  de borden te ondersteunen met de aanleg van een verkeerssluis en een breedte beperking van 2,3 meter door middel van het plaatsen van schrikhekken;

 • 3.

  een geslotenverklaring voor voertuigen met een totaalmassa van >2,5 ton in te stellen ter hoogte van de brug door middel van het plaatsen van de borden C21-26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Een en ander zoals aangegeven op de tekening behorende bij dit besluit.

Zundert, 30 november 2016

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

Coördinator afdeling Openbare Werken,

R.N.M. De Coo

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving ter inzage bij de Afdeling Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.