Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
dinsdag 7 november 2017

Verkeersbesluit instellen stopverbod schoolomgeving Burgemeester Manderslaan, Zundert

Logo Zundert

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert. Op grond van artikel 18 WvW bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

 

Gelet op het "Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2017", waarbij de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de adjunct directeur;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Paragraaf 1 Samenvatting

Uitbreiding van het bestaande stopverbod in de schoolomgeving in de Burgemeester Manderslaan te Zundert.

Paragraaf 2 Type verkeersbesluit

Het betreft een verkeerbesluit ten behoeven van plaatsing of verwijdering van verkeerstekens.

Paragraaf 3 Vereiste van Besluit

Gelet op het bepaalde van de Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1 geschied plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit

Paragraaf 4 Doelstelling van het besluit

Met het besluit worden onder andere de volgende belangen van artikel 2 WVW 1994 beoogd:

- Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, en;

- Het verbeteren van de veiligheid op de weg, en;

- Het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Paragraaf 5 Wegcategorie

De Burgemeester Manderslaan is aangewezen als gebiedsontsluiting. De Heerdgang als ertoegangsweg. Beide wegen liggen binnen de bebouwde kom

Paragraaf 6 Weggebruikers

De verkeersbesluit heeft betrekking op:

- bestuurders van een motorrijwiel, scooter personenauto of bestelauto, en;

- bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede autobus, en;

- bestuurders van een gelede vrachtwagen

Paragraaf 7 Overwegingen

In de directe omgeving van basisschool De Zonnebloem is een stopverbod van kracht. Deze geldt op werkdagen van 08.30 – 09.00 uur, 11.30 – 13.30 uur en van 15.00 – 15.45 uur. Het verbod is ingesteld om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren op momenten dat de kinderen gebracht en gehaald worden. Het huidige verbod is niet eenduidig en verwarrend. Daarnaast heeft de school gevraagd om het gebied iets te verruimen.

Paragraaf 9 Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. De politie heeft op 25 oktober 2017negatief advies gegeven. Op 18 augustus zijn bewoners binnen het projectgebied over het voornemen geïnformeerd. Een bewoner uit de Heerdgang heeft verzocht de zone in deze straat aan te passen. Dit verzoek is beoordeeld en volledig gehonoreerd.

De verkeersmaatregelen zijn opgesteld in samenwerking met basisschool De Zonnebloem.

Paragraaf 10 Belangenafweging

De gemeente Zundert acht in dit geval het belang van voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, en het verbeteren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers zwaarder wegen dan het belang van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

Besluiten:

  • 1.

    Door het plaatsen verkeerstekens door middel van het plaatsen van borden E02 van bijlage I zoals omschreven in bijlage I bij het RVV 1990 op werkdagen van 8.30 tot 9.00u, 11.30 tot 13.30u en 15.00 tot 15.45 een stopverbod in te stellen in op delen van de Burgemeester Manderslaan en Heerdgang.

Zundert 27 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Zundert

Namens deze,

C.L.C Verberne

adjunct-directeur

Mededelingen

Bezwaarclausule

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving ter inzage bij de Afdeling Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.