Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
maandag 13 februari 2017
Postcode en huisnummer:
4881VE 12

Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant

Op grond van artikel 17, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's worden door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant rampbestrijdingsplannen vastgesteld. Voor alle inrichtingen die daarvoor volgens het Besluit risico's en zware ongevallen 2015 in aanmerking komen moeten rampbestrijdingsplannen worden vastgesteld. Een rampbestrijdingsplan bevat het geheel van de te nemen maatregelen die bij een ramp moeten worden genomen. Een groot deel van de rampbestrijdingsplannen die moeten worden vastgesteld is gelijkluidend. Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is er daarom voor gekozen om alle rampbestrijdingsplannen voor Brzo-inrichtingen te vervangen door één rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant. Het Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor alle Brzo-inrichtingen en een bedrijfskaart per Brzo-inrichting. Bedrijfsspecifieke gegevens worden doorlopend aangepast en eenmaal per jaar vindt er een update van het totale plan plaats.

In de periode van 21 september 2016 tot 02-11-2016 heeft een concept van de update van het Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant ter inzage gelegen. Hierop is een zienswijze ingediend door Milieuvereniging BNENGORA. Naar aanleiding van de zienswijze is het concept op een aantal punten aangepast.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat het Algemeen Bestuur op 2 februari 2017 heeft ingestemd met de update van het Rampenbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant. Het document is openbaar, maar onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur wordt publicatie van de bedrijfskaarten achterwege gelaten.

Het rampbestrijdingsplan, voor zover dit het algemeen deel betreft, treft u als externe bijlage bij deze publicatie aan. Het rampbestrijdingsplan wordt ook gepubliceerd op de website www.veiligheidsregiomwb.nl.

Tegen het besluit tot vaststelling van het rampbestrijdingsplan is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Oosterhout 2 februari 2017

de Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

mr. P.G.A. Noordanus