Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
woensdag 11 april 2018

Ontwerp generiek rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Op grond van artikel 17, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's worden door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant rampbestrijdingsplannen vastgesteld. Voor alle inrichtingen die daarvoor volgens de criteria van artikel 1, eerste lid van het Besluit risisco's zware ongevallen 2015 in aanmerking komen moeten rampbestrijdingsplannen worden vastgesteld. Een rampbestrijdingsplan bevat het geheel van de te nemen maatregelen die bij een ramp moeten worden genomen. Een groot deel van de rampbestrijdingsplannnen die moeten worden vastgesteld is gelijkluidend. Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is er daarom voor gekozen om alle rampbestrijdingsplannen voor Brzo-inrichtingen te vervangen door één 'Generiek rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant'. Het 'Generiek rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor alle Brzo-inrichtingen en een bedrijfskaart per Brzo-inrichting. Bedrijfsspecifieke gegevens worden doorlopend aangepast en eenmaal per jaar vindt er een update van het totale plan plaats.

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt namens het Algemeen Bestuur bekend dat op grond van artikel 6.1.4, eerste lid van het Besluit veiligheidsregio's en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 11 april 2018 het nieuwe 'Ontwerp Generiek rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 5.0' gedurende zes weken ter inzage ligt. Het document is openbaar, maar onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c en lid 2, onder e van de Wet openbaarheid van bestuur wordt publicatie van de bedrijfskaarten achterwege gelaten.

Het ontwerp-rampbestrijdingsplan, voor zover dit het algemeen deel betreft, treft u als externe bijlage bij deze publicatie aan. Het ontwerp-rampbestrijdingsplan kan, indien nodig, ook worden ingezien tijdens kantooruren.

Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van het ontwerp-rampbestrijdingsplan tot en met 23 mei 2018 schriftelijke zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ter attentie van de heer Wilbert Kleijer, Postbus 3208, 5003 DE Tilburg.

Voor het geven van mondelinge zienswijzen of het inzien van het ontwerp-rampbestrijdingsplan dient u een afspraak te maken met de heer Wilbert Kleijer, te bereiken via e-mail: wilbert.kleijer@brandweermwb.nl

 

Tilburg, 11-04-2018

Namens het Algemeen Bestuur,

de Algemeen Directeur

T. van Lieshout