Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
vrijdag 1 juni 2018

Eerste wijziging 2018 van de APV Gemeente Zundert 2017

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24-04-2018;

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 22 mei 2018;

 

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

 

besluit

 

vast te stellen: de eerste wijziging 2018 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2017

 

Artikel I  

De Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2017 wordt gewijzigd als volgt:

 

A

Afdeling 10A. Winkelbedrijven komt te luiden:

 

Afdeling 10A. Toezicht op winkelbedrijven

 

B

Na artikel 2:40i wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende:

 

Afdeling 10B. Toezicht op campings en recreatieparken

 

Artikel 2:40j Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  camping of recreatiepark: hetgeen hieronder in het maatschappelijk verkeer verstaan wordt;

 • b.

  de exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon die een camping of recreatiepark exploiteert op grond van artikel 2:40k;

 • c.

  de beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke leiding uitoefent of uitoefenen.

 

Artikel 2:40k Vergunningplicht

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een camping of recreatiepark te exploiteren;

 • 2.

  De aanvraag voor de vergunning dient te geschieden met een door de burgemeester vastgesteld formulier;

 • 3.

  In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

  • a.

   de persoonsgegevens van de exploitant; en

  • b.

   de persoonsgegevens van de beheerder.

 • 4.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 

Artikel 2:40l Gedragseisen

De exploitant en de beheerder:

 • a.

  staan niet onder curatele;

 • b.

  zijn niet in enig opzicht van aantoonbaar slecht levensgedrag; en

 • c.

  hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

 

Artikel 2:40m Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd indien:

 • a.

  de exploitant of beheerder niet voldoet aan de in 2:40l gestelde eisen;

 • b.

  de exploitatie van de camping of het recreatiepark in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;

 • c.

  naar het oordeel van de burgemeester moet worden aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de omgeving van de camping of het recreatiepark of de openbare orde door de exploitatie van de camping of recreatiepark op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed;

 • d.

  de exploitatie van de camping of het recreatiepark een onaanvaardbaar risico op ernstige verstoring van de openbare orde met zich zal meebrengen;

 • e.

  dit in het belang is van het voorkomen of beperken van overlast of strafbare feiten.

 

Artikel 2:40n Sluiting

 • 1.

  De burgemeester kan ter bescherming van de openbare orde en veiligheid de sluiting bevelen van een camping of recreatiepark indien daar:

  • a.

   door misdrijf verkregen zaken voorhanden, bewaard of verborgen zijn dan wel verworven of overgedragen;

  • b.

   discriminatie heeft plaatsgevonden op grond van ras, geslacht, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook;

  • c.

   wapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn waarvoor geen ontheffing, vergunning of verlof is verleend;

  • d.

   zich andere feiten en omstandigheden hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het geopend blijven van de camping of recreatiepark ernstig gevaar oplevert voor de openbare orde;

 • 2.

  De burgemeester kan de sluiting bevelen van een camping of recreatiepark indien:

  • a.

   de exploitant of beheerder handelt in strijd met het bepaalde in de artikel 2:40k, eerste lid, of 2:40l onder sub a en b;

  • b.

   de exploitant of beheerder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • 3.

  De burgemeester trekt het sluitingsbevel in als naar zijn oordeel de in het eerste lid genoemde belangen voortzetting van de sluiting niet langer vereisen;

 • 4.

  De burgemeester draagt zorg voor het aanbrengen van het bevel tot sluiting bij de toegang van de inrichting of in de directe nabijheid daarvan;

 • 5.

  De rechthebbende laat toe dat een afschrift van het sluitingsbevel wordt aangebracht.

 

Artikel 2:40o Aanwezigheid in gesloten camping of recreatiepark

 • 1.

  Het is verboden een camping of recreatiepark te betreden waarvan de sluiting is bevolen;

 • 2.

  Het is de rechthebbende verboden zonder toestemming van de burgemeester bezoekers toe te laten of zelf de inrichting te betreden.

 

Artikel 2:40p Intrekking vergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 wordt de vergunning ingetrokken indien:

 • a.

  De exploitatie van de camping of recreatiepark door een andere dan in de vergunning genoemde houder wordt overgenomen;

 • b.

  De exploitant of beheerder niet meer voldoet aan de in artikel 2:40l onder sub a en b gestelde eisen.

 

Artikel 2:40q Overgangsbepaling

De gebods- of verbodsbepalingen waarvoor een vergunning krachtens deze afdeling is vereist en die verder niet voorkomen in de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Zundert 2017, zijn niet van toepassing gedurende twaalf weken na inwerkingtreding van deze afdeling en ook niet na deze termijn, voor zover degene die op grond van deze afdeling een vergunning nodig heeft, binnen deze termijn een aanvraag voor deze vergunning heeft ingediend, totdat op de aanvraag onherroepelijk is beslist.

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie ervan.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 24-05-2018,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat L.C. Poppe-de Looff