Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
maandag 4 juni 2018

Reglement cameratoezicht WVS, vastgesteld door het dagelijks bestuur van WVS-groep, houdende regels voor het gebruik van camera’s in de gebouwen en op de terreinen van WVS (citeertitel: Reglement cameratoezicht WVS).

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Algemeen directeur: de algemeen directeur van WVS-groep (hierna: WVS).

Betrokkenen: betrokkenen zijn personen in dienst van of (al dan niet tijdelijk) werkzaam bij WVS, alsmede al dan niet legale bezoekers van de gebouwen van WVS.

Belanghebbenden: belanghebbenden zijn onder andere slachtoffers in de zin van een ongeval, agressie, geweld en / of diefstal.

Camera’s: het betreft de camera’s die bedoeld zijn voor algemeen toezicht.

Artikel 2 Doel van het cameratoezicht

Het gebruik van camera’s in de gebouwen en op de terreinen op de adressen Bosstraat 81, Bosstraat 48 en Vaartveld 12 allen te Roosendaal, Ravelstraat 145 te Bergen op Zoom en Munnikenheiweg 46 te Etten-Leur wordt door WVS noodzakelijk gevonden om te kunnen waken over de veiligheid in en buiten de gebouwen van WVS en over de belangen en de eigendommen van WVS.

Het doel van het cameratoezicht is niet te waken over eigendommen van medewerkers of bezoekers. Opgeslagen beelden kunnen onder bepaalde omstandigheden wel worden geraadpleegd.

Artikel 3 Informatieplicht

Bij alle in- en uitgangen van de gebouwen / terreinen van WVS is kenbaar gemaakt dat er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht. Bij de toegangen van de terreinen is kenbaar gemaakt dat WVS geen aansprakelijkheid aanvaardt bij schade etc. aan persoonlijke eigendommen van medewerkers en / of bezoekers.

Artikel 4 Plaats en zichtbaarheid camera’s

1. De camera’s zijn zichtbaar opgehangen in de gebouwen en op de terreinen van WVS.

2. De camera’s maken gedurende de openingstijden opnames van de in- en uitgangen en de

terreinen van WVS. Beelden kunnen op de desbetreffende locaties live worden bekeken

door receptionistes c.q. toezichthouders c.q. beheerders.

3. Wanneer WVS gesloten is, bewaken de camera’s de terreinen van WVS.

Artikel 5 Taken en verantwoordelijkheden

1. Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur.

2. De beheerder van de camerasystemen is de bestuurssecretaris voor de locatie Bosstraat

81 te Roosendaal, de medewerker gebouwenbeheer voor de locatie Bosstraat 48 te

Roosendaal en de operationele managers voor de locaties Vaartveld 12 te Roosendaal,

Ravelstraat 145 te Bergen op Zoom en Munnikenheiweg 46 te Etten-Leur.

Artikel 6 Bediening van het camerasysteem en bekijken van beelden

1. Gedurende openingstijden worden de camerabeelden live bekeken volgens afspraken,

die op de afzonderlijke locaties worden gemaakt.

2. De camera recorder staat op alle locaties op een afgesloten plaats opgesteld, die alleen

door geautoriseerde personen kan / mag worden betreden.

3. Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem c.q. het (live) bekijken van beelden

zijn:

- de verantwoordelijke (algemeen directeur)

- de beheerders als genoemd onder artikel 5, 2e lid

- de technisch beheerder, zijnde de architect ICT en telecom, alsmede de medewerkers

van de afdeling gebouwenbeheer (alleen voor zover het gaat om te controleren of de

camera’s in de juiste positie staan af- of opgesteld) en de receptiemedewerkers (alleen

live) en de beheerders op de verschillende locaties.

- derden (bijvoorbeeld ambtenaren van politie in geval van incidenten en beveiligings-

bedrijven indien zij worden ingeschakeld in het kader van alarmopvolging), indien dit

functioneel noodzakelijk is, echter uitsluitend met toestemming van de beheerder.

4. Het raadplegen van opgeslagen beelden zoals bedoeld in artikel 4, 2e en 3e lid, van dit

reglement, na een gegronde verdenking van een strafbaar feit, ongeval of onrechtmatig

handelen, is voorbehouden aan de algemeen directeur en / of de beheerder en – na

opdracht van één van hen – de technisch beheerder (en in geval van afwezigheid van

deze laatste een medewerker van gebouwenbeheer). De genoemde personen gaan

vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht,

in het bijzonder in relatie tot de privacy van derden.

5. In geval van op het beeldmateriaal waargenomen ongeval, agressie, geweld en / of

diefstal meldt de beheerder dit per omgaande aan de algemeen directeur en de technisch

beheerder.

6. Ter beoordeling aan de algemeen directeur en in aanwezigheid van de algemeen

directeur of de beheerder kunnen beelden bekeken worden door belanghebbenden.

Artikel 7 Bewaartermijn camerabeelden

1. De camerabeelden worden 1 week (7 dagen) bewaard. Indien er in deze periode geen

incidenten hebben plaatsgevonden of zijn gemeld bij de algemeen directeur worden de

beelden verwijderd. Voor beelden die opgenomen worden in het weekend gaat de termijn

van 7 dagen in, gerekend vanaf de eerste werkdag na het weekend.

2. Bij een melding van een incident worden de camerabeelden bewaard tot het incident is

afgehandeld. Indien de camerabeelden onderdeel uit maken van de opsporing en / of

vervolging van een strafbaar feit dan wordt de duur van de opslag bepaald door dit nieuwe

doel.

Artikel 8 Vastlegging en rapportage

1. Van het gebruik van het camerasysteem in en rond de gebouwen van WVS wordt door

de technisch beheerder of in geval van zijn afwezigheid door de medewerkers van de

afdeling gebouwenbeheer, een digitaal logboek bijgehouden.

2. Het logboek is vertrouwelijk en mag / kan alleen geraadpleegd worden door de personen

zoals genoemd in artikel 6, 4e lid van dit reglement.

3. Punten die ten minste geregistreerd dienen te worden in het logboek zijn:

- datum

- tijd

- bijzonderheden, zoals storingen, incidenten, meldingen.

De beheerder legt hierover verantwoording af aan de algemeen directeur.

Artikel 9 Uitgifte van beeldinformatie

1. Beeldinformatie wordt alleen aan belanghebbenden verstrekt op vordering van de politie

of de Officier van Justitie.

2. De beeldinformatie wordt op een digitale wijze verstrekt.

3. De verstrekte beeldinformatie wordt opgeslagen, wordt gemerkt en geregistreerd door de

technisch beheerder.

4. De politie dan wel de Officier van Justitie bevestigt de ontvangst van de beeldinformatie en

staat er voor garant dat de informatie zorgvuldig en integer wordt gebruikt.

Artikel 10 Klachten

1. Vragen over de toepassing van het camerasysteem kunnen schriftelijk worden voorgelegd

aan de algemeen directeur.

2. Klachten over de toepassing van het camerasysteem, over het gedrag van de geautori-

seerde functionarissen die betrokken zijn bij het cameratoezicht (met uitzondering van

politiefunctionarissen) of klachten over het niet in mogen zien van de beeldinformatie

kunnen schriftelijk binnen een jaar worden ingediend bij de algemeen directeur. De

klachten worden door de algemeen directeur om advies voorgelegd aan de Klachten- &

geschillencommissie.

Artikel 11 Overige bepalingen

1. In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de algemeen directeur. Hij kan

daarbij in voorkomende gevallen overleg plegen en / of advies vragen aan de Onder-

nemingsraad.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als het ‘Reglement cameratoezicht WVS’.

3. Deze regeling treedt in werking met ingang van 7 mei 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van WVS-groep op 7 mei 2018.

De secretaris, De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans A.P.M.A. Schouw.

De instemming van de Ondernemingsraad is verkregen op 20 april 2018.