Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
vrijdag 20 juli 2018

Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Op grond van artikel 17, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's worden door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant rampbestrijdingsplannen vastgesteld. Voor alle inrichtingen die daarvoor volgens het Besluit risico's en zware ongevallen 2015 in aanmerking komen moeten rampbestrijdingsplannen worden vastgesteld. Een rampbestrijdingsplan bevat het geheel van de te nemen maatregelen die bij een ramp moeten worden genomen. Een groot deel van de rampbestrijdingsplannen die moeten worden vastgesteld is gelijkluidend. Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is er daarom voor gekozen om alle rampbestrijdingsplannen voor Brzo-inrichtingen te vervangen door één 'Rampbestrijdingplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant'. Het 'Rampenbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor alle Brzo-inrichtingen en een bedrijfskaart per Brzo-inrichting. Bedrijfsspecifieke gegevens worden doorlopend aangepast. Een inhoudelijke update vindt plaats indien daar een concrete aanleiding voor is.

 

In de periode 11 april 2018 tot en met 23 mei 2018 heeft een concept van de update van de 'Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant' ter inzage gelegen. Hierop is een zienswijze ingediend door Allnex B.V. Naar aanleiding van de zienswijze is overleg gepleegd met Allnex B.V. over de scenario's die van toepassing zijn.

 

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat het Algemeen Bestuur op 5 juli 2018 heeft ingestemd met de update van het 'Rampbestrijdingplan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant'. Het document is openbaar, maar onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur wordt publicatie van de bedrijfskaarten achterwege gelaten.

 

Het rampbestrijdingsplan, voor zover dit het algemeen deel betreft, treft u als externe bijlage bij deze publicatie aan.

 

Tegen het besluit tot vaststelling van het rampbestrijdingsplan is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Oosterhout, 5 juli 2018

Namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

de voorzitter, Th.L.N. Weterings,,

de secretaris M.T.C. van Lieshout.