Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
maandag 8 oktober 2018

Gewijzigd verkeersbesluit opheffen éénrichtingsverkeer Kleine Heistraat te Wernhout

Logo Zundert

zaaknummer: Z18-005764

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert

Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2017” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

Type verkeersbesluit

Het betreft een verkeersbesluit ten behoeve van verwijderen van verkeerstekens.

Vereiste van besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing en/of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover er daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg conform een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Doelstelling van besluit

Met het verkeersbesluit worden de volgende belangen van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beoogd:

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid va het verkeer;

- het verzekeren van de veiligheid op de weg.

Wegcategorie

De betreffende weg is aangeduid als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom.

Weggebruikers

Het verkeersbesluit heeft betrekking op:

- bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto.

- bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede bus.

- bestuurders van een gelede vrachtwagen.

Overwegingen

Op 19-5-2015 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zundert besloten om het bestemmingsplan Parc Patersven vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt permanente bewoning mogelijk. In de afwegingen is geconcludeerd dat ter verkrijging van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op en nabij Parc Patersven (meer bepaald een verbetering van de bereikbaarheid en doorgang voor de kavels in Parc Patersven) het van belang is dat de openbare toegangsweg Kleine Heistraat wordt verbreed en verbeterd. Het plan voorziet in de verbreding van de Kleine Heistraat vanaf de Wernhoutseweg tot aan de toegang van het Parc Patersven waardoor dit gedeelte geschikt wordt voor verkeer in twee richtingen en de huidige inrichting als eenrichtingsweg kan vervallen. Het is de bedoeling dat dit gedeelte van de Kleine Heistraat gaat dienen als ontsluiting van het Parc in beide richtingen.

Op de Kleine Heistraat is momenteel éénrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers van kracht. Het éénrichtingsverkeer geldt voor het deel van de Kleine Heistraat tussen de ingang van Parc Patersven in en de Wernhoutseweg. Het verbod om in te rijden geldt voor verkeer komend uit de richting van Parc Patersven richting de Wernhoutseweg.

Op 2 mei 2018 is door het college verkeersbesluit “Verkeersbesluit opheffen éénrichtingsverkeer Kleine Heistraat te Wernhout” genomen. Het besluit is op 17 mei 2018 gepubliceerd in de Staatscourant (Nr. 28118). Met dit verkeersbesluit wordt het éénrichtingsverkeer op de Kleine Heistraat op het deel tussen de invang van Parc Patersven en Wernhoutseweg opgeheven.

Tegen het verkeersbesluit is door A.J.L. Kools op 26 juni 2018 een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is door ons op 27 juni 2018 ontvangen. Naar aanleiding van dit bezwaarschrift wordt het verkeersbesluit van 2 mei 2018 ingetrokken en een gewijzigd verkeerbesluit genomen. Het gewijzigde verkeersbesluit komt tegemoet aan het ingediende bezwaren uitgezonderd een (tijdelijke) ontsluiting Kalmhoutsebaan.

Het gewijzigde verkeersbesluit bestaat uit dezelfde maatregel als het oorspronkelijk besluit, namelijk:

-het opheffen van éénrichtingsverkeer op de Kleine Heistraat op het deel tussen de ingang van Parc Patersven en Wernhoutseweg.

Het gewijzigde verkeersbesluit vult dit op de volgende punten aan:

-het opheffen van éénrichtingsverkeer ter hoogte van de slagboom op de Kleine Heistraat op het deel tussen de ingang van Parc Patersven en Loosbergstraat;

-het verwijderen van de slagboom en vervangen door paaltjes op de Kleine Heistraat (richting Loosbergstraat), waardoor een afsluiting ontstaat voor ander verkeer dan voetgangers en (brom)fietsers.

De betreffende wegen zijn in beheer bij de gemeente Zundert.

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. De politie heeft op 24 april 2018 advies gegeven.

BESLUIT

 • 1.

  Intrekken Verkeersbesluit opheffen éénrichtingsverkeer Kleine Heistraat te Wernhout d.d. 2 mei 2018;

 • 2.

  Het éénrichtingsverkeer op de Kleine Heistraat op het deel tussen de ingang van Parc Patersven en Wernhoutseweg op te heffen en verkeersborden C02 en C03 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen;

 • 3.

  Deze maatregel in te laten gaan bij de start van de werkzaamheden aan de Kleine Heistraat;

 • 4.

  Het éénrichtingsverkeer op de Kleine Heistraat op het deel tussen de ingang van Parc Patersven en Loosbergstraat op te heffen en verkeersborden C02 en C03 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen;

 • 5.

  Deze maatregelen in te laten gaan bij de start van de werkzaamheden aan de Kleine Heistraat;

 • 6.

  De Kleine Heistraat richting Loosbergstraat nabij de ingang van Parc Patersven af te sluiten voor ander verkeer dan voetgangers en (brom)fietsers dor het verwijderen van de slagboom en het plaatsen van paaltjes;

 • 7.

  Deze maatregel in te laten gaan bij gereed komen van de werkzaamheden aan de Kleine Heistraat.

 

Zundert, 01-10-2018

Burgemeester en wethouders van Zundert,

Namens deze,

C.L.C. Verberne

adjunct-directeur

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.