Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
donderdag 28 maart 2019Ontwerp rampbestrijdingsplan Vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt namens het Algemeen Bestuur bekend dat op grond van artikel 6.2.1, derde lid van het Besluit veiligheidsregio’s en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 28 maart 2019 het nieuwe ontwerp rampbestrijdingsplan voor de Vliegbases Gilze Rijen en Woensdrecht gedurende zes weken ter inzage ligt. Het document is openbaar, maar onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder a en c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur worden plattegronden, persoonlijke gegevens van functionarissen, e-mailadressen en telefoonnummer achterwege gelaten. Het ontwerp rampbestrijdingsplan Vliegbasis Gilze Rijen en Woensdrecht treft u als externe bijlage bij deze publicatie aan. Het ontwerp rampbestrijdingsplan kan, indien nodig, ook worden ingezien tijdens kantooruren.

 

Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van het ontwerp rampbestrijdingsplan tot 10 mei 2019 schriftelijke zienswijzen indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Postbus 3208, 5003 DE Tilburg onder vermelding van 'zienswijze rampbestrijdingsplan vliegbases".

 

Voor het het inzien van het ontwerp rampbestrijdingsplan en/of het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij de Sector Crisisbeheersing te bereiken via e-mailadres crisisbeheersing@vrmwb.nl

 

Breda, 28 maart 2019

 

Namens het Algemeen Bestuur,

de Algemeen Directeur,

T. van Lieshout