Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum:
vrijdag 5 juli 2019Wijziging CAR-UWO (DB 24-06-2019)

 

 

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 24 juni 2019

 

Agendapunt : 5

 

Onderwerp : Voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

 

Kenmerk : 3 & 4/24

 

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 13 juni 2019

 

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij voorstellen tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

 

Het betreft:

de circulaire dd. 30 april 2019 met het kenmerk TAZ/U201900348 inzake het vervallen van de functie Manschap B in de vergoedingentabel CAR-UWO (ingangsdatum: 1 januari 2018);

de circulaire dd. 2 mei 2019 met het kenmerk TAZ/U201900344 inzake de actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO (ingangsdatum: 1 juli 2019).

 

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

 

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS.

 

De circulaires liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de in de circulaires aangegeven data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslissing DB dd. 24 juni 2019: Akkoord conform voorstel.

Hoogachtend,