Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
maandag 15 juli 2019Besluit onder (onder) mandaat / machtiging / volmacht

De (waarnemend) directeur van het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna: Werkplein),

Overwegende dat tussen het Werkplein en de gemeente Etten-Leur afspraken zijn gemaakt over het verlenen van juridische ondersteuning door de gemeente aan het Werkplein (hierna: de werkafspraken);

 

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 10, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6 van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2017 (hierna: de Regeling);

Besluit:

 

1. Met ingang van 1 januari 2018 (met terugwerkende kracht) onder (onder) mandaat, machtiging en/of volmacht te verlenen aan:

Martijn Spruijt, werkzaam als concernjurist bij de gemeente Etten-Leur.

2. Het onder punt 1 genoemde onder (onder) mandaat, machtiging en/of volmacht wordt verleend voor:

- De in artikel 4.1 van de Regeling omschreven bevoegdheden tot het nemen van besluiten en/of het verrichten van handelingen;

- Het vertegenwoordigen van het dagelijks bestuur en/of de voorzitter van het Werkplein waaronder in elk geval wordt verstaan: het vertegenwoordigen in alle rechtsgedingen zowel privaat, publiek of strafrechtelijk eisend en/of verwerend, zoals:

• Bezwaar, beroep en hoger beroepsprocedures;

• Voorlopige voorzieningen;

• Verzoekschriftprocedures;

• Civielrechtelijke procedures;

• Procedures op basis van de Participatiewet, de Ioaw, Ioaz, BBZ en de daarop gebaseerde nadere regelgeving.

Het onder (onder) mandaat, machtiging en/of volmacht heeft ook betrekking op handelingen die de onder punt 1 genoemde functionaris wenselijk of noodzakelijk voorkomen met het oog op de hiervoor genoemde procedures.

3. Op het verleende (onder) mandaat, machtiging en/of volmacht zijn de (algemene) instructies uit het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2017 (of diens rechtsopvolger) onverkort van toepassing.

Etten-Leur, 30 oktober 2018

J.M. Dekker

Waarnemend directeur