Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 4 september 2019Regeling roostervrije uren

Het dagelijks bestuur van WVS-groep,

 

gezien de notitie dd. 23 mei 2019, kenmerk PO-19000245\YvD, inzake de Regeling roostervrije uren;

 

overwegende, dat het noodzakelijk is om de Regeling roostervrije uren per 1 januari 2020 aan te passen;

 

dat de Ondernemingsraad op 20 juni 2019 met de voorgestelde wijziging heeft ingestemd;

 

 

b e s l u i t : de Regeling roostervrije uren met ingang van 1 januari 2020 te wijzigen, zodat die luidt als volgt:

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving roostervrije uren

Roostervrije uren zijn uren die een medewerker structureel (volgens rooster) meer werkt dan zijn formele werktijd (het aantal uren waarop het loon is gebaseerd) om deze uren op een later tijdstip als vrije uren in te roosteren. Het aantal roostervrije uren dat elke week wordt opgebouwd is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Bij een fulltime dienstverband van 36 uur, is dit maximaal 4 uur per week. De overeengekomen contracturen (formele werktijd) vermeerderd met het aantal roostervrije uren is samen de feitelijke werktijd (werkrooster).

 

Artikel 2 Geen verplichte opbouw

De medewerker is niet verplicht roostervrije uren op te bouwen. In dat geval is de feitelijke werktijd gelijk aan de formele werktijd.

 

Artikel 3 Opbouw roostervrije uren

Per gewerkte dag wordt het tegoed aan roostervrije uren opgebouwd. Dit gebeurt automatisch in het nieuwe personeelsinformatiesysteem door de keuze van het juiste rooster. Als er niet (extra) gewerkt wordt, worden er geen roostervrije uren opgebouwd.

Dit betekent ook dat er bij ziekte geen opbouw plaatsvindt. Hierdoor hoeven er geen aanpassingen gedaan te worden aan de roosters bij langdurig zieken aan het begin van het kalenderjaar.

 

Artikel 4 Inroosteren van de roostervrije uren

Per bedrijf of centrale diensten kunnen er met de Ondernemingsraad (OR) afspraken gemaakt worden over het aantal collectieve roostervrije dagen of -perioden met aangepaste werktijden.

 

Artikel 5 Roostervrije uren en deelname aan de seniorenregelingen SW / de regeling generatiepact voor regulier personeel / ouderschapsverlof

In tegenstelling tot de afspraken in de voorgaande Regeling roostervrije uren, kan een deelnemer aan één van bovenstaande regelingen nu wel deelnemen aan de Regeling roostervrije uren. Eén en ander wordt ingeregeld in het rooster van de medewerker.

Hierdoor wordt het deelnemen aan vervoer op maat of ander bedrijfsvervoer voor deze groepen gemakkelijker. Bovendien hoeven er minder meer-wekelijkse roosters aangemaakt te worden.

 

Artikel 6 Uitbetaling van roostervrije uren tegoed

Wanneer een medewerker uit dienst gaat moet hij / zij een eventueel tegoed aan roostervrije uren alsnog vóór de ontslagdatum inroosteren. De in de laatste weken opgebouwde roostervrije uren kunnen eventueel, indien er naar de mening van de leiding vanwege bedrijfsbelangen of andere onoverkomelijke redenen geen mogelijkheid bestaat om het totale restant in te roosteren, worden uitbetaald.

 

Artikel 7 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020 en kan worden aangehaald als ‘Regeling roostervrije uren 2020’. Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de ‘Regeling roostervrije uren’ zoals die is vastgesteld op 1 januari 2010.

 

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur op 26 augustus 2019.

 

 

 

 

De secretaris, De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans L.G.M. van der Beek.