Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 4 september 2019Regeling melding vermoeden misstand

Het dagelijks bestuur van WVS-groep,

 

gelezen de circulaire dd. 13 juni 2019 van het LOGA, kenmerk TAZ/U201900470 inzake de aanpassing van de voorbeeldregeling melden vermoeden misstand;

 

overwegende, dat het noodzakelijk is om de Regeling melding vermoeden misstand 2017 per 1 januari 2020 aan te passen;

 

dat het louter om een wijziging gaat in de aanhef van de Regeling;

 

dat de Ondernemingsraad op 26 juni 2019 over de voorgestelde wijziging is geïnformeerd;

 

 

b e s l u i t : in de aanhef van de Regeling melding vermoeden misstand 2017 met ingang van 1 januari 2020 de volgende wijziging aan te brengen:

 

 

artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten

‘artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten’ wordt gewijzigd in ‘artikel 5, lid 1 sub e Ambtenarenwet 2017 en artikel 7:658c Burgerlijk Wetboek’.

 

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur op 26 augustus 2019.

 

 

 

 

De secretaris, De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans L.G.M. van der Beek.