Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 4 september 2019Bedrijfsautoregeling

Het dagelijks bestuur van WVS-groep,

 

gelezen het voorstel dd. 15 augustus 2019, kenmerk 9/24 A,

 

 

b e s l u i t : de Bedrijfsautoregeling te wijzigen zodat de regeling luidt als volgt:

 

 

Artikel 1 Definities

Het bedrijf c.q. werkgever: Alle bedrijven die tot WVS-groep (hierna: WVS) behoren, inclusief centrale diensten.

 

De algemeen directeur:: De algemeen directeur van WVS.

 

Regeling woon-werkverkeer: Artikel 7.5 Cao-SW en de regeling “Tegemoetkoming woon-werkverkeer ambtelijk”.

 

De berijder: Een werknemer aan wie een bedrijfsauto ter beschikking is gesteld.

 

De bedrijfsauto: Een standaardauto, die door de werkgever aan de werknemer ter beschikking is gesteld voor vervoer van de woning naar het werk en vice versa en zakelijke kilometers (de zakelijke bedrijfsauto) en eventueel voor privé-kilometers (de privé bedrijfsauto). Dit kan zijn een auto die eigendom is van WVS, een lease-auto of een zogenaamde voorloper in afwachting van een definitieve auto.

 

Wagenparkbeheerder(s): De door de algemeen directeur aangewezen medewerker(s) die belast is (zijn) met de uitvoering van deze regeling.

 

Werknemer: Werknemer die een aanstelling c.q. een arbeidsovereenkomst heeft met één van de bedrijven die tot WVS behoort of bij WVS is gedetacheerd.

 

Artikel 2 Inleiding

Deze bedrijfsautoregeling geldt voor alle werknemers aan wie een bedrijfsauto door de werkgever ter beschikking is gesteld. Deze regeling geldt niet voor werkauto's. Dit is een bestelauto, personenbus of vrachtwagen die door een leidinggevende aan een medewerker beschikbaar wordt gesteld. Hiervoor gelden de standaardvoorwaarden gebruik werk- of dienstauto, die door de werknemer voor accoord ondertekend moet worden.

 

Artikel 3 Toekenningsvoorwaarden

 • 1.

  Het bedrijf kan een bedrijfsauto ter beschikking stellen aan die werknemers van wie de werkgever het gewenst acht dat hij/zij iedere werkdag, vanwege een effectieve en efficiënte uitoefening van zijn/haar functie rechtstreeks vanuit zijn/haar huisadres werkkilometers aflegt. De beschikbaarstelling is een gunst. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Middels het formulier "Investerings-verstrekkingsaanvraag auto" wordt door de algemeen directeur toestemming verleend voor het ter beschikking stellen van een bedrijfsauto.

 • 2.

  Indien wordt vastgesteld dat een werknemer in aanmerking kan komen voor een bedrijfsauto wordt tegelijkertijd het voor hem/haar geldende type door de algemeen directeur vastgesteld. Bij het vaststellen van het type wordt onder andere rekening gehouden met de keuze van de werknemer om wel of niet privé te rijden. Andere factoren zijn de functie van de werknemer, representativiteit van de functie en de noodzaak om regelmatig materialen of personen te vervoeren.

 • 3.

  De algemeen directeur behoudt zich het recht voor om een overcomplete bedrijfsauto aan de werknemer toe te wijzen. Daarnaast kan de berijder, in afwachting van een definitieve bedrijfsauto, tijdelijk in aanmerking komen voor een voorloper.

 • 4.

  De toekenningsvoorwaarden van een bedrijfsauto worden vastgelegd in een gebruikerscontract dat door de algemeen directeur wordt vastgesteld en zowel door algemeen directeur als werknemer voor accoord wordt ondertekend.

 • 5.

  Indien het jaarkilometrage > 47.000 km bedraagt, is diesel als brandstof verplicht.

 • Indien het jaarkilometrage < 47.000 km bedraagt, is benzine als brandstof verplicht, als het gekozen model / type auto verkrijgbaar is in een benzine uitvoering.

 • Indien een actiemodel voor nagenoeg dezelfde kosten een betere uitrusting biedt, wordt het standaardmodel vervangen voor het dan geldende actiemodel.

 • 6.

  Voor gereden privékilometers is de werknemer een vergoeding verschuldigd van:

 • Benzine € 0,12

 • Diesel € 0,09.

 

Artikel 4 Slotbepalingen

Nieuwe fiscale maatregelen

 • 1.

  WVS kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor ontwikkelingen, die het gevolg zijn van

 • (nieuwe) fiscale maatregelen.

 • 2.

  Herziening regeling

 • Deze regeling kan te allen tijde worden herzien.

 • 3.

  Onvoorzien

 • In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de algemeen directeur.

 

Deze regeling is vastgesteld door het dagelijks bestuur van WVS op 17 maart 2004 en laatst gewijzigd op 26 augustus 2019.

 

Deze gewijzigde regeling treedt in werking op 23 juli 2019.

 

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van WVS op 26 augustus 2019.

 

 

 

 

De secretaris, De voorzitter,

P.F.J.M. Havermans L.G.M. van der Beek.