Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
donderdag 8 december 2016
Postcode en huisnummer:
4891NL

Verkeersbesluit instellen éénrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers in De Gouwberg (in de richting van De Polder naar de Nieuwe Akker) en het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats in de Nieuwe Akker en De Gouwberg te Rijsbergen

Logo Zundert

Betreft:

Het instellen van éénrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers in De Gouwberg en het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats in de Nieuwe Akker en De Gouwberg te Rijsbergen door middel van het plaatsen van borden C02 en C03 met onderbord 'uitgezonderd (brom)fietsers' en het aanbrengen van zebrapad markering.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2016”, waarbij de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Ruimte en aangewezen medewerkers;

Overwegende dat:

 • -

  De Gouwberg en de Nieuwe Akker zijn gelegen binnen de bebouwde kom van Rijsbergen in de gemeente Zundert;

 • -

  De Gouwberg en de Nieuwe Akker in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Zundert;

 • -

  De Gouwberg en de Nieuwe Akker erftoegangswegen zijn met een bijbehorende maximumsnelheid van 30 km/h;

 • -

  de rijbaan van De Gouwberg en de Nieuwe Akker circa 4,50 meter breed is;

 • -

  naast woningen ook een aantal gebouwen van Amarant door De Gouwberg en de Nieuwe Akker worden ontsloten;

 • -

  een groot aantal bewoners en bezoekers van Amarant dagelijks worden gebracht en opgehaald met busjes;

 • -

  op 12 december 2016 in de Nieuwe Akker gedurende één jaar een tijdelijke school in gebruik wordt genomen;

 • -

  in de Nieuwe Akker een tijdelijk parkeerterrein wordt aangelegd voor het halen en brengen van kinderen;

 • -

  leerkrachten van de tijdelijke school parkeren op eigen terrein;

 • -

  in overleg met de school en Amarant is besloten om éénrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers in te stellen in De Gouwberg en een voetgangersoversteekplaats aan te leggen in de Nieuwe Akker en De Gouwberg;

 • -

  bij éénrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers het aantal voertuigbewegingen op De Gouwberg afneemt en fietsers meer ruimte op de rijbaan hebben waardoor de verkeersveiligheid verbeterd in De Gouwberg;

 • -

  in de Nieuwe Akker en tot en met de inrit van het parkeerterrein van Amarant in De Gouwberg twee richtingen verkeer mogelijk blijft voor de bewoners van de Nieuwe Akker, medewerkers van Amarant en ouders die hun kinderen naar school brengen of ophalen;

 • -

  met Amarant is afgesproken dat het vervoer van hun bewoners en bezoekers zoveel als mogelijk plaatsvind buiten de tijden dat de school dat de kinderen van en naar de tijdelijke school fietsen en lopen;

 • -

  de verkeersmaatregelen zoals vermeld in dit verkeersbesluit zijn gepresenteerd aan de omwonenden tijdens een informatieavond;

 • -

  om de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid van de Nieuwe Akker en De Gouwberg te waarborgen twee voetgangersoversteekplaatsen in de vorm van een zebrapad worden aangelegd;

 • -

  ter hoogte van de bestaande en nieuwe voetgangersoversteekplaatsen Octopus meubilair wordt geplaatst om verkeersdeelnemers extra te attenderen op de voetgangersoversteekplaatsen;

 • -

  het wenselijk is voor de veiligheid, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer éénrichtingsverkeer, uitgezonder (brom)fietsers in te stellen in De Gouwberg en een voetgangersoversteekplaats aan te leggen in de Nieuwe Akker en De Gouwberg;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met verkeersfunctionaris de heer H. Tuerlings namens de korpschef van de eenheid Zeeland-West-Brabant;

 • -

  het treffen van de verkeersmaatregelen een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

B E S L U I T E N :

 • 1.

  Het instellen van éénrichtingsverkeer, uitgezonderd (brom)fietsers in De Gouwberg (in de richting van De Polder naar de Nieuwe Akker) door middel van het plaatsen van de borden C02, C03 en C04r van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het onderbord met de tekst 'uitgezonderd (brom)fietsers';

 • 2.

  Door middel van het aanbrengen van zebrapadmarkering op de rijbaan en het plaatsen van het bod L02 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een voetgangersoversteekplaats aan te leggen in de Nieuwe Akker en De Gouwberg.

Een en ander zoals aangegeven op de tekening behorende bij dit besluit.

Zundert, 6 december 2016

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

Coördinator afdeling Openbare Werken,

R.N.M. De Coo

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving ter inzage bij de Afdeling Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.