Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
maandag 14 november 2016
Postcode en huisnummer:
4882ND 10

Verkeersbesluit verkeersborden t.b.v. project 'ruilverkaveling Weerijs-Zuid'

Logo Zundert

Betreft:

Het plaatsen van verkeersborden ten behoeve van het project 'ruilverkaveling Weerijs -Zuid'.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2016”, waarbij de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Ruimte en aangewezen medewerkers;

Overwegende dat:

 • -

  de Hazeldonksestraat, Watermolenstraat, Montenslaan en Bakkerbrugstraat in eigendom en beheer van de gemeente Zundert zijn;

 • -

  de Hazeldonksestraat, Watermolenstraat, Montenslaan en Bakkerbrugstraat buiten de bebouwde kom van Rijsbergen zijn gelegen;

 • -

  om verschillende doelen voor landbouw, natuur, water, bodem, landschap, recreatie in het gebied Weerijs-Zuid te realiseren een wettelijke herverkaveling is uitgevoerd;

 • -

  in de herverkaveling gronden verwisselen van eigenaar en/of een andere bestemming krijgen;

 • -

  op een aantal locaties parkeerplaatsen zijn aangelegd om parkeren in de bermen te voorkomen;

 • -

  om de voorrangssituatie te verduidelijken tussen de hoofdrijbaan en de zijstraten/fietspaden op een aantal locaties haaientanden zijn aangebracht en borden B06 worden geplaatst;

 • -

  in de Hazeldonksestraat een aanliggend fiets/voetpad is aangelegd waardoor de maximale snelheid ter plaatse wordt verlaagd naar 60 km/uur;

 • -

  op het wegvak waar de maximale snelheid 60 km/uur is kantmarkering en een drempelplateau is aangebracht;

 • -

  het wenselijk is voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers verkeersborden te plaatsen in de Hazeldonksestraat, Watermolenstraat, Montenslaan en Bakkerbrugstraat;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met verkeersfunctionaris de heer H. Tuerlings namens de korpschef van de eenheid Zeeland-West-Brabant;

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

B E S L U I T E N :

 • 1.

  In de Hazeldonksestraat, Watermolenstraat, Montenslaan en Bakkerbrugstraat, de volgende verkeersborden te plaatsen:

  • -

   Borden model B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg)

  • -

   Borden B3, B4 en B5 (voorrang op bestuurders op de kruisende weg verkeer rechts en/of links)

  • -

   Borden A01-060 (maximale snelheid 60 km/uur)

  • -

   Haaientanden

Een en ander zoals aangegeven op de tekening behorende bij dit besluit.

Zundert, 10 november 2016

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

Coördinator afdeling Openbare Werken,

R.N.M. De Coo

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving ter inzage bij de Afdeling Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.