Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten
Publicatiedatum:
donderdag 6 oktober 2016
Postcode en huisnummer:
4891SJ 29a

Verkeersbesluit instellen parkeerverbod deel parallelweg Bredaseweg

Logo Zundert

Betreft:

Het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden op de parallelweg van de Bredaseweg in Rijsbergen tussen de inrit van Bredaseweg 29a en de Fort Oranjestraat door middel van het plaatsen van borden E01.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2016”, waarbij de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Ruimte en aangewezen medewerkers;

Overwegende dat:

 • -

  de parallelweg van de Bredaseweg gelegen is gelegen buiten in de kern Rijsbergen, gemeente Zundert;

 • -

  de parallelweg van de Bredaseweg een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom is met een bijbehorende maximumsnelheid van 60 km/h;

 • -

  het buiten de bebouwde kom toegestaan is om in de berm van de weg te parkeren tenzij anders is aangegeven;

 • -

  het waarborgen van de functie en het gebruik van de weg van belang is voor weggebruikers;

 • -

  Sultan Palace Rijsbergen BV tijdens piekmomenten onvoldoende parkeergelegenheid heeft op eigen terrein en bezoekers voertuigen in de berm van de parallelweg van de Bredaseweg parkeren;

 • -

  op het perceel Bredaseweg 29a een kwekerij is gevestigd en dit perceel bereikbaar moet zijn voor vrachtverkeer voor het laden en lossen van goederen;

 • -

  geparkeerde auto’s rondom de inrit van perceel Bredaseweg 29a hinder veroorzaken voor het aan- en afrijden van vrachtverkeer naar ditzelfde perceel.

 • -

  het invoeren van een parkeerverbod aan beide zijden van de weg de hinder door geparkeerde voertuigen wegneemt;

 • -

  het wenselijk is voor de veiligheid, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de vrijheid van het verkeer een parkeerverbod in te stellen op de parallelweg van de Bredaseweg in Rijsbergen tussen de inrit van Bredaseweg 29a en de Fort Oranjestraat

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met verkeersfunctionaris de heer H. Tuerlings namens de korpschef van de eenheid Zeeland-West-Brabant;

 • -

  de onder ‘besluiten’ genoemde (deel van) de straat in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Zundert;

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 •  

 •  

 •  

 •  

B E S L U I T E N :

1.Het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden op de parallelweg van de Bredaseweg in Rijsbergen tussen de inrit van Bredaseweg 29a en de Fort Oranjestraat door middel van het plaatsen van borden E01.

Een en ander zoals aangegeven op de tekening behorende bij dit besluit.

Zundert, 4 oktober 2016

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

hoofd afdeling Ruimte,

M.E.A.P.M. Vergouwen

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan gedurende zes weken na de datum van verzending van deze brief worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tevens:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector bestuursrecht, Postbus 90110, 4800 RA Breda vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit verkeersbesluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de datum van openbare kennisgeving ter inzage bij de Afdeling Ruimte, gevestigd aan de Bredaseweg 2 te Zundert. U kunt dit verkeersbesluit inzien gedurende de openingstijden.