Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Plannen | overig
Publicatiedatum:
woensdag 21 september 2016
Postcode en huisnummer:
4702AN 17

Ontwerp-rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant

Op grond van artikel 17, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s worden door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant rampbestrijdingsplannen vastgesteld. Voor alle inrichtingen die daarvoor volgens de criteria van artikel 8 van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 in aanmerking komen moeten rampbestrijdingsplannen worden vastgesteld. Een rampbestrijdingsplan bevat het geheel van de te nemen maatregelen die bij een ramp moeten worden genomen. Een groot deel van de rampenbestrijdingsplannen die moeten worden vastgesteld is gelijkluidend. Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is daarom er voor gekozen om alle rampbestrijdingsplannen voor Brzo-inrichtingen te vervangen door één rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant. Het rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor alle Brzo-inrichtingen en een bedrijfskaart  per Brzo-inrichting. Bedrijfsspecifieke gegevens worden doorlopend aangepast en eenmaal per jaar vindt er een update van het totale plan plaats.

 

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt namens het Algemeen Bestuur bekend dat op grond van artikel 6.1.4, eerste lid van het Besluit veiligheidsregio’s en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 21 september 2016 het nieuwe ontwerp Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Midden- en West-Brabant 4.0 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het document is openbaar, maar onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur wordt publicatie van de bedrijfskaarten achterwege gelaten.

 

Het ontwerp-rampbestrijdingsplan, voor zover dit het algemeen deel betreft,  treft u als externe bijlage bij deze publicatie aan. Het ontwerp rampbestrijdingsplan kan, indien nodig, ook worden ingezien tijdens kantooruren.

 

Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van het ontwerp rampbestrijdingsplan tot 2 november 2016 schriftelijke zienswijzen indienen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant ter attentie van de heer Wilbert Kleijer, postbus 3208, 5003 DE Tilburg.

 

Voor  het geven van mondelinge zienswijzen of het inzien van het ontwerp-rampbestrijdingsplan dient u een afspraak maken met de heer Wilbert Kleijer, te bereiken via e-mail: wilbert.kleijer@brandweermwb.nl

Breda, 21 september 2016

Namens het Algemeen Bestuur,

de Algemeen Directeur,

N. van Mourik