Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Verordeningen
Publicatiedatum:
maandag 25 juli 2016

Wegsleepverordening voor de gemeente Zundert 2016

 

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24-5-2016;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen (inclusief fietsen, bromfietsen en andere dergelijke voertuigen) te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

gehoord het advies van de Ronde Hal d.d. 21-6-2016;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173 tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

vast te stellen:

 

Wegsleepverordening voor de gemeente Zundert 2016

(Wegsleepverordening 2016)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 eerste lid, onder c. van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  GVW: Gross Vehicle Weight;

 • h.

  loze rit: een rit waarbij wordt geconstateerd dat bij het ter plaatse komen danwel voordat met de verwijderingswerkzaamheden gestart wordt het voertuig is, danwel op dat moment wordt of is verwijderd;

 • i.

  berger: degene die belast is met verwijdering van het voertuig;

 • j.

  etmaal/dag: een periode van 24 uur, welke begint op het moment van in bewaring nemen van een voertuig.

   

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170 eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

 

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaatsen van bewaring van voertuigen worden aangewezen:

  • a.

   ten behoeve van motorrijtuigen en andere voertuigen, met uitzondering van de onder b genoemde: de terreinen van Van Eijck, gelegen aan de Graaf Engelbertlaan 167 te 4837 DT Breda;

  • b.

   ten behoeve van fietsen, bromfietsen en andersoortige voertuigen: het terrein van de gemeente Zundert; Servicedienst/ Milieustraat, gelegen aan De Ambachten 18-20 te 4881 XZ Zundert.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

   

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats alsmede de kosten voor het bewaren van een voertuig zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde tarieven gelden ook voor zon- en feestdagen. De bedragen zijn exclusief BTW.

 • 3.

  De wijze van innen van de in het eerste lid bedoelde tarieven wordt door het college vastgesteld.

 • 4.

  De maximale tijd dat een voertuig in bewaring gesteld kan worden is 13 weken. Daarna zijn burgemeester en wethouders bevoegd het voertuig te (laten) verkopen aan derden, om niet in eigendom over te dragen of te laten vernietigen. Uit de opbrengsten worden de kosten voor berging en bewaring betaald. Een eventueel overschot dat na verkoop van het voertuig resteert komt ten goede aan de eigenaar en indien deze niet te achterhalen is, aan de gemeente Zundert. Wanneer het zich laat aanzien dat de kosten van een en ander hoger zullen zijn dan de waarde van het voertuig, kan dit ook binnen die termijn van drie maanden, doch niet binnen twee weken nadat een kopie van het proces-verbaal aan de eigenaar/houder is verzonden mits deze bekent en/of te bereiken is.

   

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in de artikelen 130 vierde lid, 164 zevende lid en 174 eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Wegsleepverordening gemeente Zundert 2016” treedt in werking een dag bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Wegsleepverordening 2016”.

 • 3.

  De “Wegsleepverordening gemeente Zundert 2006”, vastgesteld op d.d. 31 augustus 2006, wordt hiermee ingetrokken.

   

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 5-7-2016

De raad voornoemd.

 

De griffier, De voorzitter,

 

drs. J.J. Rochat L.C. Poppe-de Looff

 

 

 

 

Tarieventabel

ex artikel 4 Wegsleepverordening 2016

Overbrengen naar bewaarplaats:

 • 1.

  De kosten van het overbrengen naar de bewaarplaats van een voertuig, c.q. motorrijtuig tot 3.500 kg GVW bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijtarief/tarief loze rit € 75,00 (excl. BTW)

  • b.

   het laden van het voertuig € 50,00 en voor het lossen van het voertuig op het bewaarterrein € 50,00 (excl. BTW).

  • c.

   een volledige berging en inbewaringstelling bedraagt € 175,00 (excl. BTW)

  • d.

   een onvolledige berging is € 125,00 (excl. BTW)

    

 • 2.

  De kosten van het overbrengen naar de bewaarplaats van een voertuig c.q. motorrijtuig vanaf 3.500 kg GVW bedragen:

  • e.

   basistarief/voorrijtarief/tarief loze rit € 195,00 (excl. BTW)

  • f.

   het ter plaatse laden en afslepen van het voertuig € 100,00 en voor het lossen van het voertuig en weer bedrijfsgereed maken op het bewaarterrein € 100,00 (excl. BTW).

  • g.

   een volledige berging en inbewaringstelling bedraagt € 395,00 (excl. BTW)

  • h.

   een onvolledige berging is € 295,00 (excl. BTW), indien voertuig niet compleet transport klaar gemaakt is

    

 • 3.

  De kosten van het overbrengen naar de bewaarplaats van een fiets, bromfiets en andersoortig voertuig bedragen:

  • i.

   basistarief/voorrijtarief/tarief loze rit € 25,00 (excl. BTW)

  • j.

   standaardbedrag overbrengen naar bewaarplaats € 25,00 (excl. BTW)

    

Kosten van bewaring:

 • 4.

  De kosten van het bewaren van een motorrijtuig tot 3.500 kg GVW bedragen € 5,00 per dag (excl. BTW).

   

 • 5.

  De kosten van het bewaren van een motorrijtuig vanaf 3.500 kg GVW bedragen € 20,00 per dag (excl. BTW).

   

 • 6.

  De kosten voor het bewaren van een fiets, bromfiets en andersoortig voertuig bedragen € 2,50 per dag (excl. BTW).

   

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 5 juli 2016

de raad voornoemd,

 

de griffier, de voorzitter,

 

drs. J.J. Rochat L.C. Poppe-de Looff