Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 22 september 2021Ontwerp omgevingsvergunning Rucphenseweg 48 BEDR te Klein Zundert

Logo Zundert

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende project (dossiernummer: Z21-00300):

• het plaatsen van teelt ondersteunende voorzieningen aan de Rucphenseweg 48 BEDR in Klein Zundert.

 

Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 14 januari 2021 ingekomen aanvraag (activiteiten: bouwen en planologisch strijdig gebruik) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

 

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Op 9 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Zundert een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het realiseren van extra teelt ondersteunende voorzieningen aan de Rucphenseweg 48, conform de daartoe opgestelde ruimtelijke onderbouwing inclusief de daarbij expliciet opgenomen bijlage ten aanzien van extra maatregelen en investeringen.

 

Inhoud plan

De vergunningaanvraag betreft het realiseren van extra teelt ondersteunende voorzieningen voor het bedrijf gevestigd aan Rucphenseweg 48 BEDR te Klein Zundert. Het bedrijf heeft op dit moment de maximale oppervlakte aan permanente teelt ondersteunende voorzieningen. Dat maximum bedraagt 3 hectare, omdat het bedrijf gelegen is binnen de gebiedsaanduiding “Agrarisch” (dus zonder toevoeging boomteeltontwikkelingsgebied of AHS-plus).

 

Het bedrijf heeft behoefte aan extra teelt ondersteunende voorzieningen. Gevraagd wordt om 5,6 hectare aan permanente teelt ondersteunende voorzieningen op te mogen richten. Dat is in afwijking van het geldende beleid. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is niet alleen de behoefte nader onderbouwd. Ook wordt aangetoond dat diverse extra inspanningen worden geleverd. Daarmee wordt de gevraagde extra uitbreiding “verdiend”. Deze benadering maakt dat er in dit specifieke geval maatwerk kan worden verleend.

 

De gemeente is daarom van plan om af te wijken van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te verlenen. De gemeenteraad heeft hiervoor (in ontwerp) een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Met een verklaring van geen bedenkingen kan op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en 2.12, eerste lid onder a, onder 3◦ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afgeweken worden van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning worden verleend.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van donderdag 23 september 2021 gedurende 6 weken voor eenieder tijdens openingstijden ter inzage op het raadhuis van de gemeente Zundert, Markt 1 te Zundert. De ontwerp omgevingsvergunning is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze naar voren brengen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht over de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan belt u naar 076-5995600.

 

Zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning:

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen, dan stuurt u een brief naar burgemeester en wethouders van Zundert, Markt 1, 4881 CN Zundert. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.

 

Zienswijze tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen:

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen, dan stuurt u een brief naar de gemeenteraad van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.