Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum:
woensdag 13 oktober 2021Bestemmingsplan “Wernhoutseweg 26 te Zundert” vastgesteld

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad op 28 september 2021 het bestemmingsplan “Wernhoutseweg 26 te Zundert “ gewijzigd heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de bouw van appartementen en woningen op de locatie van een voormalig kantoorgebouw aan de Wernhoutseweg 26 te Zundert.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 14 oktober tot en met 24 november 2021 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis (Markt 1 te Zundert). Voor het inzien van de stukken kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-5975600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres).

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.