Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 20 oktober 2021Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Molenstraat 23-27” te Zundert

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Molenstraat 23-27” te Zundert in haar vergadering van 28 september 2021 (ongewijzigd) heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 19 appartementen mogelijk op de locatie gelegen aan de Molenstraat 23 t/m 27 te Zundert.. Het plangebied bevindt zich tussen de Molenstraat en Heerdhof/Heerdgang in Zundert. Het plan bestaat uit de nieuwbouw van 7 appartementen aan de Molenstraat 25-27 en 8 sociale huur appartementen op het achtergelegen perceel aan de Heergang. Het monumentale pand aan de Molenstraat 23 wordt getransformeerd tot een beneden- en een bovenwoning en in de achterbouw worden twee nieuwe woningen voorzien. Ook wordt het achterterrein opnieuw ingericht.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en bijbehorende stukken, liggen van 21 oktober 2021 tot en met 2 december 2021 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis (Markt 1 te Zundert). Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMR0.0879.BPMolenstr23-VS01).

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door iedereen beroep worden ingesteld, tenzij die persoon of organisatie én geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan ¨Molenstraat 23-27¨ én tevens geen persoonlijk, rechtstreeks belang heeft bij het besluit.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan Molenstraat 23-27 ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 22 oktober 2021 tot en met donderdag 2 december 2021. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding vaststellingsbesluit bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.