Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 20 oktober 2021Rectificatie vastgesteld wijzigingsplan “Bakzakkenstraat 10 “ te Achtmaal

 

 

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het college het wijzigingsplan “Bakzakkenstraat 10“ op 4 oktober 2021 heeft vastgesteld.

 

Rectificatie

In het digitaal gemeenteblad van 13 oktober 2021 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het vastgestelde wijzigingsplan ¨Bakzakkenstraat 10¨. Abusievelijk was de plaatsnaam Rijsbergen opgenomen in plaats van Achtmaal. Met deze rectificatie wordt dit hersteld.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van het bouwvlak ten behoeve van de bouw van een kas en een bedrijfsloods.

 

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan , het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken, liggen van 14 oktober tot en met 24 november tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis (Markt 1 te Zundert). Voor het inzien van de stukken kunt twee werkdagen van tevoren een afspraak maken. Tel.nr. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres)

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende en degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend beroep worden ingesteld.

 

Een beroepschrift moet binnen de termijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan.