Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 3 november 2021Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Oekelsebaan 2c te Zundert ”

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Oekelsebaan 2c te Zundert ” in haar vergadering van 19 oktober 2021 (ongewijzigd) heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

Inhoud in het kort

Het plan betreft een samenvoeging van twee woningen aan de Oekelsebaan 2c te Zundert. Het vigerende bestemmingsplan staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is dit bestemmingsplan in procedure gebracht.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en bijbehorende stukken, liggen van 4 november tot en met 15 december 2021 april 2021 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis (Markt 1 te Zundert). Voor het inzien van de stukken kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-5995600

De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres).

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.