Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 10 november 2021Kennisgeving gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan “Grote Heistraat 30 te Wernhout“

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het college het wijzigingsplan “Grote Heistraat 30 “op 19 oktober 2021 gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op de Kwaliteitsverbetering van het Landschap.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de wijziging van een voormalige agrarische locatie naar Wonen aan de Grote Heistraat 30 te Wernhout.

 

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken, liggen van 11 november tot en met 23 december 2021 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis (Markt 1 te Zundert). Voor het inzien van de stukken kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken. Tel.nr. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres).

 

Beroep

Tegen het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan kan door iedereen beroep worden ingesteld, tenzij die persoon of organisatie én geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan én tevens geen persoonlijk, rechtstreeks belang heeft bij het besluit. Tevens kan beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen van het plan.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 12 november 2021 tot en met donderdag 23 december 2021. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep. Indieners van een beroepschrift dienen er rekening mee te houden dat zij griffierecht moeten betalen als zij een beroepschrift indienen.

 

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van het college treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.