Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 1 december 2021



Ontwerp Wijzigingsplan Buntweg 21 te Achtmaal

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerp-wijzigingsplan "Buntweg 21 te Achtmaal " ter inzage wordt gelegd.

 

Het betreft een plan voor de vergroting van het bouwvlak voor de bouw van een kas en het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen op de locatie Buntweg 21 te Achtmaal.

 

Terinzagelegging

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt van donderdag 2 december 2021 tot en met woensdag 12 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres). of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen ^

 

Zienswijze indienen

Een belanghebbende kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.