Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 1 december 2021Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte, Vagevuurstraat ong. tussen 2 en 2a te Klein Zundert”

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Ruimte voor Ruimte, Vagevuurstraat ong. tussen 2 en 2a te Klein Zundert” in haar vergadering van 16 november 2021 gewijzigd heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het bestemmingsplan maakt realisatie van één ruimte voor ruimte-woning mogelijk op de locatie Vagevuurstraat ong. (tussen 2 en 2a) in Klein Zundert. Het vigerende bestemmingsplan staat de ruimtelijke ontwikkeling niet rechtstreeks toe. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te kunnen maken is dit bestemmingsplan in procedure gebracht.

 

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Over het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de gemeenteraad zienswijzen naar voren gebracht. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de “Nota van zienswijzen” behorende bij dit bestemmingsplan. Mede naar aanleiding van één van de zienswijzen heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan een amendement aangenomen. Het door de raad aangenomen amendement heeft betrekking op de positionering van de nieuw te realiseren woning binnen het bouwvlak. In de regels van het bestemmingsplan is in artikel 5.2.2 onder b nu het volgende opgenomen: “een woning mag uitsluitend binnen het op de kaart aangegeven bouwvlak worden opgericht. De afstand van de voorgevellijn van de woning tot de as van de weg waaraan gebouwd wordt, bedraagt maximaal 16 meter”.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken liggen van donderdag 2 december 2021 tot en met donderdag 13 januari 2022 ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan.

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door iedereen beroep worden ingesteld, tenzij die persoon of organisatie én geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan én tevens geen persoonlijk, rechtstreeks belang heeft bij het besluit.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 3 december 2021 tot en met donderdag 13 januari 2022. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding vaststellingsbesluit bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.