Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunning
Publicatiedatum:
woensdag 15 december 2021Ontwerp omgevingsvergunning aanleg infrastructuur Windpark A16

 

Het college van burgemeester en wethouders van Zundert maakt bekend voornemens te zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het volgende project (dossiernummer: Z21-002955):

• voor het aanleggen van infrastructuur (toegangswegen/kabels) voor 3 windturbines aan de Windpark A16 (Hazeldonk-West) in Rijsbergen.

 

Op de voorbereiding van de beslissing op deze op 26 mei 2021 ingekomen aanvraag (activiteiten: planologisch strijdig gebruik) is de zogenoemde uitgebreide procedure van toepassing, gelet op het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wabo juncto artikel 3.10 lid 1 onder a Wabo.

 

Terinzagelegging:

De ontwerp omgevingsvergunning en de aanvraag en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 16 december 2021 gedurende 6 weken voor eenieder tijdens openingstijden ter inzage op het raadhuis van de gemeente Zundert, Markt 1 te Zundert.

 

Heeft u vragen over een omgevingsvergunning of wenst u het besluit in te zien, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie omgevingsvergunning {Z21-002955}, of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600. Een digitale versie van de omgevingsvergunning is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Zienswijze naar voren brengen:

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht over de ontwerp omgevingsvergunning. Dit kan schriftelijk of mondeling. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan belt u naar 076-5995600.

 

Zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning:

Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen, dan stuurt u een brief naar burgemeester en wethouders van Zundert, Markt 1, 4881 CN Zundert. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.

 

Vervolgprocedure:

Na afloop van de termijn wordt op de omgevingsvergunningaanvraag beslist en deze wordt op de in de gemeente Zundert gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

 

Zundert,

 

Burgemeester en wethouders van Zundert