Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 15 december 2021Wijzigingsplan “Oude Heistraat 11 te Wernhout“ vastgesteld

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het college het wijzigingsplan “Oude Heistraat 11 “op 7 december 2021 gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de omzetting naar Wonen van voormalige agrarische bedrijfslocatie aan de Oude Heistraat 11 te Wernhout.

 

Terinzagelegging

Het wijzigingsplan , het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken, liggen van 16 december 2021 tot en met 27 januari 2022 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis (Markt 1 te Zundert). Voor het inzien van de stukken kunt twee werkdagen van tevoren een afspraak maken. Tel.nr. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres)

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende en degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend beroep worden ingesteld.. De beroepstermijn loopt van donderdag 16 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022.

Een beroepschrift moet binnen de termijn worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan.