Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 22 december 2021Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Vijfde herziening bestemmingsplan buitengebied Zundert”

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Vijfde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert” in haar vergadering van 28 september 2021 gewijzigd heeft vastgesteld. Er is daarbij geen exploitatieplan vastgesteld.

 

Inhoud in het kort

In het bestemmingsplan zijn de volgende locaties opgenomen, waarvoor kleine aanpassingen in het bestemmingsplan worden doorgevoerd.

 

Hazeldonksestraat 17 Rijsbergen, Palmbosstraat 6 Klein-Zundert, Kruispad 3 Rijsbergen, Wildertstraat 11 Zundert, Rustenburgstraat 2a Zundert, Kruispad 4a en 6 Rijsbergen, Bigtelaar 2 Rijsbergen, Overasebaan 43 Rijsbergen, Lepelstraat 11 Achtmaal, Nieuw Ginnekensebaan 2 Rijsbergen, Kaarschotsestraat 9 en 11 Rijsbergen, Sint Willebrordusstraat 1, 2a en 3 Klein-Zundert, Laguitensebaan 49 Rijsbergen, Kaarschotsestraat 14 en De Lange Dreef 7 Rijsbergen, Weduwestraat 16 Wernhout, Minoorstraat 2, 2a en 5 Wernhout.

 

Wijzigingen wegens zienswijzen

Over het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de gemeenteraad zienswijzen naar voren gebracht. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een nota van zienswijzen. Mede naar aanleiding van de zienswijze van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant zijn bij de vaststelling wijzigingen in het bestemmingsplan aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

 

• Toegevoegd is een plan voor de landschappelijke inpassing voor de locaties De Lange Dreef 7 en Kaarschotsestraat 14 in Rijsbergen;

• De verplichting tot realiseren en in stand houden van die inpassing is door middel van een tweetal aanduidingen toegevoegd aan de verbeelding;

• In de regels (artikel 39.1) worden 3 artikelleden toegevoegd (n, o en p) waarin het realiseren en in stand houden van de landschappelijke inpassing, alsmede de verplichte sloop op Kaarschotsestraat 14 als kwalitatieve verplichting is vastgelegd.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken liggen van donderdag 23 december 2021 tot en met donderdag 3 februari 2022 ter inzage in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel. 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0879.VIHBPBuitengebied-VS01). De digitale versie van het bestemmingsplan is het juridisch bindende plan.

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan door iedereen beroep worden ingesteld, tenzij die persoon of organisatie én geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan én tevens geen persoonlijk, rechtstreeks belang heeft bij het besluit(en).

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van vrijdag 24 december 2021 tot en met donderdag 3 februari 2022. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep bevatten. Voor het in behandeling kunnen nemen van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding vaststellingsbesluit bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De werking van het besluit van de gemeenteraad wordt in dat geval opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.