Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
andere beschikking
Publicatiedatum:
woensdag 5 januari 2022Besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, project “Maalderij Klein Zundert”

 

In het kader van het bestemmingsplan “Maalderij Klein Zundert” hebben burgemeester en wethouders van Zundert conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder (Wgh) ongewijzigd vastgesteld. Met dit besluit zijn hogere waarden vastgesteld voor enkele woningen aan de Klein Zundertseweg.

 

Geen zienswijzen

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is daarom ongewijzigd vastgesteld.

 

Terinzagelegging

Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder met de bijbehorende stukken ligt van 6 januari 2022 tot en met 17 februari 2022 in het Raadhuis aan de Markt 1 te Zundert. Voor het inzien van de stukken kunt twee werkdagen van tevoren een afspraak maken Tel.nr. 076-599 5600.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van 6 weken, kunnen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Het besluit Hogere Waarden Wgh treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.