Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum:
woensdag 19 januari 2022Rectificatie ontwerp-wijzigingsplan Business Centre Treeport Fase 2

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerp-wijzigingsplan "Business Centre Treeport Fase 2 " ter inzage wordt gelegd.

 

Het betreft een plan voor de verdere invulling van het bedrijventerrein Business Centre Treeport. In dit plan is tevens voorzien in een herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant.

 

Terinzagelegging

Op 5 januari 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan. Abusievelijk heeft die kennisgeving niet gelijktijdig plaatsgevonden met de elektronische beschikbaarstelling van het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken. De elektronische beschikbaarstelling heeft op 10 januari 2022 plaatsgevonden. Om deze reden wordt de termijn van terinzagelegging met 5 dagen verlengd, tot en met 21 februari 2022.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt daarom van donderdag 6 januari 2022 tot en met maandag 21 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis. Voor het inzien kunt u twee werkdagen van tevoren een afspraak maken via tel 076-599 5600. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres), of via www.zundert.nl onder Verbouwen en verhuizen ^ Bestemmingsplannen.

 

Zienswijze indienen

Een belanghebbende kan een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (Postbus 10.001,4880 GA Zundert). Uw zienswijze moet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken via tel. 076 - 599 5600.